CONCURS OCUPARE POSTURI INSPECTOR SPECIALITATE ŞI PAZNIC

S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L organizeaza concurs, proba scrisa si interviu, la sediul societatii din Mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.51, Jud. Dolj, pentru ocuparea posturilor: – perioada nedeterminata

In cadrul Serviciului Financiar – Contabilitate

– 1 (un) post vacant de inspector specialitate IA

In cadrul Compartimentului paza

– 1 (un) post vacant de paznic

DATA CONCURSULUI: 26.07.2023, ora 10:30

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR: 03.07.2023 – 21.07.2023 ora 14:00

DATA,ORA SI LOCUL DESFASURARII FIECAREI PROBE:

SELECTAREA DOSARELOR :24.07.2023 ora 10:00

PROBA SCRISA: 26.07.2023, ora 10:30

INTERVIU: 28.07.2023, ora 10:30

CONDITII DE PARTICIPARE CONCURS pentrufunctia inspector specialitate IA – Serviciul Financiar Contabilitate

În vederea participarii la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa îndeplineasca cumulativ următoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetațenia romana, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;

c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

 1. Nivelul de studii – studii superioare economice (licenta)
 2. Vechime in munca – minim 2 ani in domeniul financiar – contabilitate

Dosarul concurentului trebuie să conţină:

 1. cerere de participare la concurs înregistrată la Secretariatul S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.,
 2. copie CI/BI,
 3. copiile documentelor conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor,
 4. curriculum vitae,
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca persoana care doreste sa candideze nu are antecedente penale care sa o faca incompatibila cu postul pentru care candideaza, valabila pana la obtinerea certificatului in cauza, care se prezinta cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului (in cazul posturilor care presupune gestiune sau functie de conducere, cazierul judiciar este obligatoriu);
 6. copia carnetului de munca, conform cu originalul sau, dupa caz,adeverinţe din care să reiasă vechimea în muncă, in meserie sau in specialitatea studiilor
 7. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului
 8. adeverinţă medicală eliberata de Medicina Muncii
 9. sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de executie,
 10. copii după alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor( daca sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul)

Concursul va cuprinde 3 etape: selectia dosarelor de inscriere, o proba scrisa si un interviu. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa anterioara.

Atat pentru proba scrisa, cat si pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarati admisi doar candidatii care obtin minim 70 de puncte dupa proba scrisa, respectiv dupa interviu.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim de 70 de puncte pentru functia de executie.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului inspector specialitate IA, Serviciul Financiar Contabilitate:

– Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, cu modificarile si completarile ulterioare.

– O.M.F.P1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situatiile anuale individuale si situatiile anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare.

– Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare si normele de aplicare.

– Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare.

– Ordinul nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice cu modificarile si completarile ulterioare

– Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

– Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii.

– Legea nr.16/1996, privind Arhivele naţionale şi instrucţiunile privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996.

– OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

– Legea administratiei publice locale nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare.

– O.U.G. nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea 70/2015-masuri pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar cu modificarile si completarile ulterioare.

CONDITII DE PARTICIPARE CONCURS pentru functia Paznic , Compartiment Paza

În vederea participarii la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa îndeplineasca cumulativ următoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetațenia romana, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;

c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

1.Document din care sa rezulte ca indeplineste conditiile de a efectua serviciul de paza conform Legii 333/2003

2.Nivelul de studii – studii medii

3.Vechime in munca – nu necesita

4.Disponibilitate pentru lucru peste program (cand este cazul)

Dosarul concurentului trebuie să conţină:

 • cerere de participare la concurs înregistrată la Secretariatul S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.,
 • copie CI/BI,
 • copiile documentelor conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor,
 • curriculum vitae,
 • cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca persoana care doreste sa candideze nu are antecedente penale care sa o faca incompatibila cu postul pentru care candideaza, valabila pana la obtinerea certificatului in cauza, care se prezinta cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului (in cazul posturilor care presupune gestiune sau functie de conducere, cazierul judiciar este obligatoriu);
 • copia carnetului de munca, conform cu originalul sau, dupa caz,adeverinţe din care să reiasă vechimea în muncă, in meserie sau in specialitatea studiilor
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului
 • adeverinţă medicală eliberata de Medicina Muncii
 • sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de executie,
 • copii după alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor( daca sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul)

Concursul va cuprinde 3 etape: selectia dosarelor de inscriere, o proba scrisa si un interviu. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa anterioara.

Atat pentru proba scrisa, cat si pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarati admisi doar candidatii care obtin minim 70 de puncte dupa proba scrisa, respectiv dupa interviu.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim de 70 de puncte pentru functia de executie.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului de paznic, studii medii, perioada nedeterminata, Compartiment Paza:

1.Legea nr. 53/2003-codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare-titlul III-timpul de munca si timpul de odihna;

2.Legea nr. 53/2003-codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare-titlul V -sanatatea si securitatea in munca;

3.Legea nr.319/2006, a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile ulterioare;

4.Legea nr.333/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind paza obiectivelor, valorilor si protectia persoanelor;

5.Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, modificata si completata.

6.Hotararea nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006,republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

happy wheels