CONCURS OCUPARE POSTURI DE ŞEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE, ŞEF SERVICIU COMERCIAL ŞI INSPECTOR SITUAŢII DE URGENŢĂ

S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L. organizeaza concurs, in data de 06.08.2021, orele 10.00, la sediul societatii din Mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 51, pentru ocuparea posturilor:

 • un post de Sef serviciu contabilitate, pe durata nedeterminata in cadrul Serviciului financiar contabilitate
 • un post de Sef serviciu comercial, pe durata nedeterminata in cadrul Serviciului comercial
 • un post de Inspector specialitate I, pe durata nedeterminata in cadrul Compartimentului Situatii de Urgenta,Sanatate si securitate in Munca.

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR: 19.07.2021-02.08.2021, orele 16.30, la sediul SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL – Biroul Resurse Umane, Salarizare si Imagine

DATA,ORA SI LOCUL DESFASURARII FIECAREI PROBE:

SELECTAREA DOSARELOR : 03.08.2021, orele 13.00

PROBA SCRISA : 06.08.2021, orele 10.00

INTERVIU: 11.08.2021, orele 10.00

Tematica si conditiile de participare sunt  afisate  pe site-ul societatii, precum si la sediul  acesteia. Relatii suplimentare la  telefon  0251/410696.

CONDITII DE PARTICIPARE CONCURS SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE

            In vederea participarii la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa îndeplineasca cumulativ  următoarele conditii:

       Conditii generale:     

 • a) are cetațenia romana, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;
 • c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

               Conditii specifice:

 – Nivelul de studii – studii superioare profil economic (licenta)

 – Vechime in munca – de cel putin 4 ani

 – cunostinte operare PC, Word, Excel

 – sa nu fie sub efectul unei sanctiuni disciplinare care sa nu fi fost radiata in conditiile legii

            Concursul va cuprinde 3 etape: selectia dosarelor de inscriere, o proba scrisa si un interviu. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa anterioara.

            Atat pentru proba scrisa, cat si pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarati admisi doar candidatii care obtin minim 80 de puncte dupa proba scrisa, respectiv dupa interviu.

            Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim de 80 de puncte pentru functia de conducere.

             Dosarul concurentului trebuie să conţină: 

 • cerere  de participare la concurs înregistrată la Secretariatul S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.,
  • copie certificat nastere
  • copie CI/BI,
  • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor,
  • curriculum vitae,
  • cazierul judiciar,
  • adeverinţe din care să reiasă vechimea în muncă,
  • adeverinţă medicală eliberata de Medicina Muncii care atesta starea de sanatate a candidatului,
  • sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de executie,
  • copii după alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor( daca sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul)
  •  recomandare de la ultimul loc de muncă sau, după caz, de la ultima instituţie de învăţământ absolvită.

TEMATICA  SI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE – PERIOADA NEDERMINATA

1.Legea nr.15/2021- privind Legea bugetului de stat;

2.Legea nr.16/2021-privind Legea asigurarilor sociale de stat pe anul 2021;

3.Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

4.Legea nr. 500/2002 (actualizată) privind finanţele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

5.Legea contabilităţii nr. 82/1991 (republicată) cu modificările şi completările ulterioare.

6.O.G.92/2003 ( republicata) – Codul de procedura fiscala cu normele metodologice de aplicare cu modificarile si completarile ulterioare

7.Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

8.Horărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016;

9.ORDIN nr.1139/2015 privind modificarea si completarea OMFP; NR.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;

10.OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

11.Legea nr.70/2015 – pentru intarirea diciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar;

12.O.G. 28/1999 – privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare;

13.OMFP nr.2634/2015 privind documentele financiar contabile;

14.Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea garanţiilor şi răspunderea gestionară, cu modificările şi completările ulterioare;

15.OMFP nr.2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;

16.O.G. 26/2013 – privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;

17.Ordinul 1802/2014 – pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificarile si completarile ulterioare.

CONDITII DE PARTICIPARE CONCURS ŞEF SERVICIU COMERCIAL

            In vederea participarii la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa îndeplineasca cumulativ  următoarele conditii:

       Conditii generale:     

 • a) are cetațenia romana, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;
 • c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

            Conditii specifice:

 – Nivelul de studii – studii superioare (licenta)

 – Vechime in munca – de cel putin 4 ani

 – cunostinte operare PC, Word, Excel

 – sa nu fie sub efectul unei sanctiuni disciplinare care sa nu fi fost radiata in conditiile legii

            Concursul va cuprinde 3 etape: selectia dosarelor de inscriere, o proba scrisa si un interviu. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa anterioara.

            Atat pentru proba scrisa, cat si pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarati admisi doar candidatii care obtin minim 80 de puncte dupa proba scrisa, respectiv dupa interviu.

            Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim de 80 de puncte pentru functia de conducere.

Dosarul concurentului trebuie să conţină

 • cerere  de participare la concurs înregistrată la Secretariatul S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.,
  • copie certificat nastere
  • copie CI/BI,
  • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor,
  • curriculum vitae,
  • cazierul judiciar,
  • adeverinţe din care să reiasă vechimea în muncă,
  • adeverinţă medicală eliberata de Medicina Muncii care atesta starea de sanatate a candidatului,
  • sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de executie,
  • copii după alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor( daca sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul)
  •  recomandare de la ultimul loc de muncă sau, după caz, de la ultima instituţie de învăţământ absolvită.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE SEF SERVICIU COMERCIAL – PERIOADA NEDETERMINATA

1. Legea nr.31/1990-Legea societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare – Facturarea;

4. Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova nr. 363/2020 privind aprobarea taxelor pentru utilizarea locurilor publice şi private din pieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2021;

5. H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea controlului in piete si zone publice, cu modificările şi completările ulterioare;

6. O.G nr. 99/2000, republicata, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare;

7. Legea 145/2014 privind procedura de eliberare a atestatelor de producator, cu

modificarile si completarile ulterioare;

8. H.G. nr. 1334/2004- privind modificarea si completarea unor hotarari ale Guvernului in vederea intaririi ordinii si disciplinei comerciale in pietele agroalimentare;

9. Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite;

10. Legea 21/1996, republicata, Legea concurentei;

11. Legea nr.11/1991, modificata si completata, privind combaterea concurentei neloiale;

12. OUG nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare;

13.Ordin nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificarile si Completarile ulterioare;

14. Legea nr.16/1996 republicata privind Arhivele Nationale;

15. INSTRUCŢIUNI privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996.

CONDITII DE PARTICIPARE CONCURS INSPECTOR SPECIALITATE I Compartimentului Situatii de Urgenta, Sanatate  si Securitate in Munca

In vederea participarii la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa îndeplineasca cumulativ  următoarele conditii:

       Conditii generale:     

 • a) are cetațenia romana, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;
 • c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

            Conditii specifice:

Nivelul de studii – studii superioare (licenta)

– Curs SUSSM, (diploma/atestat sau dovada inscrierii la curs)

– Vechime in munca –de cel putin 3 ani

 – cunostinte operare PC, Word, Excel

            Concursul va cuprinde 3 etape: selectia dosarelor de inscriere, o proba scrisa si un interviu. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa anterioara.

            Atat pentru proba scrisa, cat si pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarati admisi doar candidatii care obtin minim 70 de puncte dupa proba scrisa, respectiv dupa interviu.

            Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim de 70 de puncte pentru functia de executie.

Dosarul concurentului trebuie să conţină

 • cerere  de participare la concurs înregistrată la Secretariatul S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.,
  • copie certificat nastere
  • copie CI/BI,
  • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor,
  • curriculum vitae,
  • cazierul judiciar,
  • adeverinţe din care să reiasă vechimea în muncă,
  • adeverinţă medicală eliberata de Medicina Muncii care atesta starea de sanatate a candidatului,
  • sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de executie,
  • copii după alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor( daca sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul)
  •  recomandare de la ultimul loc de muncă sau, după caz, de la ultima instituţie de învăţământ absolvită.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INSPECTOR SPECIALITATE I – SUSSM – PERIOADA NEDETERMINATA

1. Legea Nr. 53/ 2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătaţii în muncă cu modificările şi completările ulterioare;

3. Hotărârea Guvernului nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă cu modificările şi completările ulterioare;

5. Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

6. Hotărârea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de lucrători a echipamentelor de muncă;

7. Hotărârea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;

8. Hotărârea Guvernului nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

9. Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;         

10. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

11. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 106/2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

12. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

13. Ordinul nr. 108 / 1 august 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice – D.G.P.S.I.-004, modificata prin ord.ministrului administratiei si internelor nr.349/2004;

14. Hotarârea Guvernului României nr. 571 / 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi / sau autorizării privind securitatea la incendiu.

15. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată în 2008;

16. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005, modificat şi completat de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 786/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;

17. H.G.R. nr. 642 / 29.06.2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere a protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice;

18. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 262 / 2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri;                      

happy wheels