CONCURS OCUPARE POST DIRECTOR ECONOMIC

S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.organizeaza concurs, in data de 19.08.2021, orele 10.00, la sediul societatii din Mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 51, pentru ocuparea postului de Director Economic.

DATA CONCURSULUI: 19.08.2021, orele 10.00

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR: 02.08.2021-13.08.2021, orele 16.30, la sediul SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL – Biroul Resurse Umane, Salarizare si Imagine

DATA, ORA SI LOCUL DESFASURARII FIECAREI PROBE:

 • SELECTAREA DOSARELOR : 16.08.2021, orele 13.00
 • PROBA SCRISA : 19.08.2021, orele 10.00
 • INTERVIU: 25.08.2021, orele 10.00

Bibliografia, tematica, conditiile generale si specifice de participare la concurs se vor afisa sediul unitatii si pe site-ul www.pietecraiova.ro.

Relatii suplimentare la telefon 0251/410696.

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS – Director Economic

In vederea participarii la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa îndeplineasca cumulativ următoarele conditii:

Conditii generale:

 • a) are cetațenia romana, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;
 • c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

Nivelul de studii – studii superioare profil economic (licenta)

– Vechime in munca – de cel putin 5 ani

– cunostinte operare PC, Word, Excel, Petrescu

– sa nu fie sub efectul unei sanctiuni disciplinare care sa nu fi fost radiata in conditiile legii

Concursul va cuprinde 3 etape: selectia dosarelor de inscriere, o proba scrisa si un interviu. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa anterioara.

Atat pentru proba scrisa, cat si pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarati admisi doar candidatii care obtin minim 80 de puncte dupa proba scrisa, respectiv dupa interviu.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim de 80 de puncte pentru functia de conducere.

Dosarul concurentului trebuie să conţină:

 • cerere de participare la concurs înregistrată la Secretariatul S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.,
 • copie certificat nastere
 • copie CI/BI,
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor,
 • curriculum vitae,
 • cazierul judiciar,
 • adeverinţe din care să reiasă vechimea în muncă,
 • adeverinţă medicală eliberata de Medicina Muncii care atesta starea de sanatate a candidatului,
 • sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de executie,
 • copii după alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor( daca sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul)
 • recomandare de la ultimul loc de muncă sau, după caz, de la ultima instituţie de învăţământ absolvită.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR ECONOMIC (PERIOADĂ NEDETERMINATĂ)

1.LEGEA nr.31/1990-privind societatile comerciale ,cu modificarile si completarile ulterioare ;

2.LEGEA nr.227/2015-privind Codul fiscal ,cu modificarile si completarile ulterioare si normele de aplicare ale acesteia;

3.LEGEA nr.500/2002(actualizata) privind finantele publice , cu modificarile si completarile ulterioare ;

4.LEGEA contabilitatii nr.82/1991(republicata) cu modificarile si completarile ulterioare;

5.O.G.92/2003(republicata)-Codul de procedura fiscala cu normele metodologice de aplicare cu modificarile si completarile ulterioare

6.ORDONANTA DE URGENTA nr.34/2006 (actualizata ) privind atribuirea contractelor de achizitie publica,a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii ;

7.HOTARAREA nr.925/2006 (actualizata) pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica ,a contractelor de concesiune de servicii ;

8.HOTARAREA nr.1.660/2006(actualizata) pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din ORDONANTA DE URGENTA a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica ,a contractelor de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

9.ORDONANTA nr.119/1999(republicata) (actualizata)privind controlul intern si controlul financiar preventiv :

10.ORDONANTA nr.81/2003(actualizata) privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice.

11.ORDONANTA nr.80/2001(actualizata) privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si instiotutiile publice.

12.HOTARAREA nr.841/1995-(actualizata)privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice.

13.ORDINUL 522/2003

14.ORDINUL nr.1.792/2002 (actualizat) pentru aprobarea Normelor metodologice pricind angajarea ,lichidarea ,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice ,precum si organizarea,evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.

15.ORDONANTA GUVERNULUI NR.99/2000-privind comercializarea produselor sim serviciilor de piata cu modificarile si completarile ulterioare.

16.H.G.nr.333/2003-privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta nr.99/2000.

17.ORDINUL MINISTRULUI FINANTELOR nr.2861/2009-pentru aprobarea Normelor privind organizarea activelor,datoriilor si capitalurilor proprii.

18.HOTARAREA GUVERNULUI nr.348/2004-privind exercitarea controlului in piete si zone publice.

19.DECRETUL 209/1976-privind regulamentul operatiunilor de casa ,cu modificarile si completarile ulterioare.

20.H.G.1334/2004-privind modificarea si completarea unor hotarari ale Guvernului in vederea intaririi ordinii si disciplinei comerciale in pietele agroalimentare.

21.LEGEA nr.273/2006-privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare.

22.LEGEA nr.203/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici ,cu modificarile si completarile ulterioare.

23.LEGEA nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor ,constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor cu modificarile si completarile ulterioare.

24.OUG nr.28/1999-privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

25.ORDONANTA DE URGENTA ne.79/2008 privind masuri economoco financiare la nivelul unor operatori economici.

26.HOTARAREA nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale.

27.ORDINUL nr.3512/2008 privind documentele financiare contabile.

28.ORDINUL nr.2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar contabile de catre persoanele prevazute la art.1 din legea contabilitatii republicata .

happy wheels