CONCURS ANGAJARE MUNCITOR NECALIFICAT, PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL anunţă anularea concursului organizat în data de 31.08.2023, orele 10.30, pentru ocuparea unui post de muncitor necalificat, durată nedeterminată, în cadrul Serviciului Tehnic – Compartiment Selecţie Deşeuri şi Igienizare.

25.08.2023

* * *

S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L organizeaza concurs, proba practica si interviu, la sediul societatii din Mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.51, Jud. Dolj, pentru ocuparea posturilor: – perioada nedeterminata

In cadrul Serviciului Tehnic

  • 1 (un) post vacant de muncitor necalificat

DATA CONCURSULUI : 31.08.2023, ora 10:30

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR: 07.08.2023 – 28.08.2023 ora 16:30

DATA, ORA SI LOCUL DESFASURARII FIECAREI PROBE:

SELECTAREA DOSARELOR : 29.08.2023 ora 10:00

PROBA PRACTICA : 31.08.2023, ora 10:30

INTERVIU: 04.09.2023, ora 10:30

CONDITII DE PARTICIPARE CONCURSmuncitor necalificat, studii medii, perioada nedeterminata, SERVICIUL TEHNIC

În vederea participarii la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa îndeplineasca cumulativ următoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetațenia romana, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;

c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

1. Nivelul de studii medii – scoala generala (8 clase)

2. Vechime in munca – nu necesita

3. Disponibilitate pentru lucru peste program (cand este cazul)

Dosarul concurentului trebuie să conţină:

-cerere de participare la concurs înregistrată la Secretariatul S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.,

-copie CI/BI,

-copiile documentelor conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor,

-curriculum vitae,

-cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca persoana care doreste sa candideze nu are antecedente penale care sa o faca incompatibila cu postul pentru care candideaza, valabila pana la obtinerea certificatului in cauza, care se prezinta cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului (in cazul posturilor care presupune gestiune sau functie de conducere, cazierul judiciar este obligatoriu);

-copia carnetului de munca, conform cu originalul sau, dupa caz,adeverinţe din care să reiasă vechimea în muncă, in meserie sau in specialitatea studiilor

-adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului

-adeverinţă medicală eliberata de Medicina Muncii

-sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de executie,

-copii după alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor( daca sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul)

Concursul va cuprinde 3 etape: selectia dosarelor de inscriere, o proba scrisa/practica si un interviu. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa anterioara.

Atat pentru proba scrisa, cat si pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarati admisi doar candidatii care obtin minim 70 de puncte dupa proba scrisa, respectiv dupa interviu.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa/practica si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim de 70 de puncte pentru functia de executie.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT de muncitor necalificat, studii medii, perioada nedeterminata, SERVICIUL TEHNIC:

1.Legea nr. 319 / 2006 a securitătii şi sănătătii în munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

2.HG nr 1048 /2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

3.Legea nr. 307 /2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor

happy wheels