CONCURS ANGAJARE INSPECTOR SPECIALITATE II, STUDII SUPERIOARE, DURATĂ NEDETERMINATĂ, SERVICIUL TEHNIC

S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L organizeaza concurs, proba scrisa si interviu, la sediul societatii din Mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.51, Jud. Dolj, pentru ocuparea postului de inspector specialitate II, studii superioare, pe durata nedeterminata in cadrul Serviciului Tehnic, Compartiment selectie deseuri si igienizare . – 1 (un) post

DATA CONCURSULUI : 16.08.2018, orele 10.00

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR: 26.07.2018-10.08.2018, orele 10.00

DATA,ORA SI LOCUL DESFASURARII FIECAREI PROBE:

-selectarea dosarelor : 11.08.2018, orele 13.00

PROBA SCRISA : 16.08.2018, orele 10.00

INTERVIU: 21.08.2018, orele 10.00

MODIFICARE DATĂ CONCURS:  Anunt amanare concurs

CONDITII DE PARTICIPARE CONCURS

in vederea participarii la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa îndeplineasca cumulativ următoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetațenia romana, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;

c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

-studii superioare tehnice de lunga durata

Concursul va cuprinde 3 etape: selectia dosarelor de inscriere, o proba scrisa si un interviu. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa anterioara.

Atat pentru proba scrisa, cat si pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarati admisi doar candidatii care obtin minim 70 de puncte dupa proba scrisa, respectiv dupa interviu.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim de 70 de puncte pentru functia de executie.

Dosarul concurentului trebuie să conţină:

-cerere de participare la concurs înregistrată la Secretariatul S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.,

-copie CI/BI,

-copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor,

-curriculum vitae,

-cazierul judiciar,

-adeverinţe din care să reiasă vechimea în muncă,

-adeverinţă medicală eliberata de Medicina Muncii care atesta starea de sanatate a candidatului,

-sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de executie,

-copii după alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor( daca sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul,

-recomandare de la ultimul loc de muncă sau, după caz, de la ultima instituţie de învăţământ absolvită.

Tematica si conditiile de participare vor fi  afisate la sediul  societatii si pe site-ul S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.

Relatii suplimentare la numarul de telefon 0251/410696.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA RECOMANDATA CANDIDATILOR INSCRISI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE

INSPECTOR SPEC II
  TEHNIC-PERIOADA-NEDETERMINATA


  I. Bibliografie:

  1.LEGEA nr.31/1990- privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare;

  2.LEGEA nr. 53/2003 Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 Timpul de munca si timpul de odihna:

 3.ORDONANŢA DE URGENŢA nr.98 din 14 decembrie 2017 privind functia de control ex. ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie public, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune deservicii 

  4.Hotarirea 419/2018 NORME METODOLOGICE din 8 iunie 2018 de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta Guvernului nr. 98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari in concesiune de servicii.

  5.ORDINUL MINISTRULUI FINANTELOR nr.2861//2009-pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

  6.O.G.nr.71/2002 - privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public in privat de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 7.HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii , cu modificarile ulterioare

 8.LEGEA NR. 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor,cu modificarile si completarile ulterioare;

 9.LEGEA NR. 319/2006 , a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

 10.HOTARAREA nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice 

 11.LEGEA NR. 10/1995 - Republicata modificata si completata, privind calitatea constructii.

 12.LEGEA NR. 50/ 1991, Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind
  autorizarea executarii lucarilor de constructii;

 13. Hotararea Consiliului Local nr.119/2011-Regulamentele de functionare ale Pietei  Craiovita Nou-Big si Pietei Valea Rosie.

 14. Hotararea Consiliului Local nr.119/2011-Regulamentele de functionare ale Pietei Centrale, Pietei Brazda lui Novac si Pietei Garii:

 15. Hotararea 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.

 16. Legea nr.211/2011 (republicata) privind regimul deseurilor,

 17. Legea nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice.

 18. Regulament intern al S.C. Piete Si Targuri Craiova SRL.


 II. Tematica 

 1.LEGEA nr.31/1990 -Titlul II Constituirea Socetatilor Comerciale ,Titlul III.
 
 2.ORDONANŢA DE URGENŢA nr.98 din 14 decembrie 2017 privind functia de control ex. ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie public, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune deservicii.
 Capitolul I.
 
 3.Hotarirea 419/2018 NORME METODOLOGICE din 8 iunie 2018 de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta Guvernului nr. 98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari in concesiune de servicii. Anexa 1.

  4.ORDINUL MINISTRULUI FINANTELOR nr.2861//2009-pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor sicapitalurilor proprii;

  5.O.G.nr.71/2002 - privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public in privat de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare; 


 6. HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii , cu modificarile ulterioare

 7.LEGEA NR. 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor,cu modificarile si completarile ulterioare; Capitolul II , Sectiunea I, Sectiunea VIII.
 
 8.LEGEA NR. 319/2006 , a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare. Capitolul III.

 9.HOTARAREA 363/24.05,2018 prin prin normele de aplicare a nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice. Anexa 1, Anexa 2.

 10. LEGEA NR. 10/1995 ,- Republicata modificata si completata, privind calitatea constructii. 

 11. LEGEA NR. 50/ 1991, Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind
 autorizarea executarii lucarilor de constructii; 

 12. Hotararea 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.

 13. Legea nr.211/2011 (republicata) privind regimul deseurilor,

 14.Legea nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice.

 15.Regulament intern al S.C. Piete Si Targuri Craiova SRL.

Rezultat concurs: 2018-08-24-11-27-41-01
happy wheels