CONCURS ANGAJARE DOUĂ POSTURI INSPECTOR IA, STUDII MEDII, DURATĂ NEDETERMINATĂ, SERVICIUL DEZVOLTARE

S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L organizeaza concurs, proba scrisa si interviu, la sediul societatii din Mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.51, Jud. Dolj, pentru ocuparea a 2 posturi de inspector IA, studii medii, pe durata nedeterminata in cadrul Serviciului Dezvoltare.

DATA CONCURSULUI: 12.07.2018, ora 11.00

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR: 18.06.2018-10.07.2018, ora 10.00

DATA,ORA SI LOCUL DESFASURARII FIECAREI PROBE:

Selectarea dosarelor : 10.07.2018, ora 13.00

Proba scrisă : 12.07.2018, ora 11.00

Interviu: 16.07.2018, ora 11.00

 

CONDITII DE PARTICIPARE CONCURS

in vederea participarii la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa îndeplineasca cumulativ următoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetațenia romana, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;

c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

studii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat

Concursul va cuprinde 3 etape: selectia dosarelor de inscriere, o proba scrisa si un interviu. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa anterioara.

Atat pentru proba scrisa, cat si pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarati admisi doar candidatii care obtin minim 70 de puncte dupa proba scrisa, respectiv dupa interviu.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim de 70 de puncte pentru functia de executie.

Dosarul concurentului trebuie să conţină:

– cerere de participare la concurs înregistrată la Secretariatul S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.,

copie CI/BI,

copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor,

curriculum vitae,

cazierul judiciar,

adeverinţe din care să reiasă vechimea în muncă,

adeverinţă medicală eliberata de Medicina Muncii care atesta starea de sanatate a candidatului,

sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de executie,

copii după alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor( daca sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul,

recomandare de la ultimul loc de muncă sau, după caz, de la ultima instituţie de învăţământ absolvită.

Tematica si bibliografia pentru ocuparea posturilor vacante de INSPECTOR IA, studii medii, perioada nedeterminata, in cadrul Directiei Dezvoltare – Serviciul Dezvoltare:

H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea controlului in piete si zone publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

O.G. nr. 99/2000, republicata, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol;

Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol

H.G. nr. 1334/2004 privind modificarea si completarea unor hotarari ale Guvernului in vederea intaririi ordinii si disciplinei comerciale in pietele agroalimentare;

Legea nr. 11/1991, modificata si completata, privind combaterea concurentei neloiale;

O.U.G. nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova nr. 134/2018 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice si private din pietele municipiului Craiova si din targul municipal Craiova, pentru anul 2018;

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Facturarea;

Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;

Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova nr. 119/2011 – Regulamentele de functionare ale pietei Centrale, piata Brazda lui Novac, piata Garii;

Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova nr. 10/2012 – Regulamentele de functionare ale pietei Craiovita Noua – BIG, piata Valea Rosie;

Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor cu modificarea si completarile ulterioare;

happy wheels