CONCURS OCUPARE TREI POSTURI DE CASIER, DURATĂ NEDETERMINATĂ

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de casier, perioada nedeterminată, în cadrul Serviciului Dezvoltare şi a unui post vacant de casier, perioada nedeterminata, în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate

DATA CONCURSULUI

02.09.2021, orele 10.00

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR:

16.08.2021-27.08.2021, orele 16.30

DATA, ORA SI LOCUL DESFĂŞURĂRII FIECAREI PROBE:

SELECTAREA DOSARELOR : 30.08.2021, orele 13.00

PROBA SCRISA : 02.09.2021, orele 10.00

INTERVIU: 07.09.2021, orele 10.00

Bibliografia, tematica, conditiile generale si specifice de participare la concurs se vor afisa sediul unitatii si pe site-ul www.pietecraiova.ro.

CONDITII DE PARTICIPARE CONCURS CASIER ÎN CADRUL SERVICIULUI DEZVOLTARE

In vederea participarii la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa îndeplineasca cumulativ următoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

a) nivelul studiilor: medii (absolvent – diploma bacalaureat)

b) disponibilitate pentru lucrul peste program

c) vechime in munca -minim 1 an.

Concursul va cuprinde 3 etape: selecţia dosarelor de înscriere, o probă scrisă şi un interviu. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Atât pentru proba scrisă, cât şi pentru interviu punctajul maxim este de 100 puncte. Sunt declaraţi admişi doar candidaţii care obţin minim 70 puncte după proba scrisă, respectiv după interviu.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar de 70 puncte.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină urmatoarele documente:

 • cerere de participare la concurs inregistrata la Secretariatul S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.;
 • copie certificate nastere
 • copie CI/BI
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor
 • curriculum vitae;
 • cazier judiciar;
 • adeverinta medic de familie
 • adeverinte din care sa reiasa vechimea in munca
 • adeverinţă medicala eliberata de Medicina muncii care atesta starea de sanatate a candidatului
 • sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de executie
 • copii dupa alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor ( daca sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul)
 • recomandare de la ultimul loc de munca sau, dupa caz, de la ultima institutie de invataman absolvita.

*Actele vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

CONDITII DE PARTICIPARE CONCURS CASIER ÎN CADRUL SERVICIULUI FINANCIAR CONTABILITATE

In vederea participarii la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa îndeplineasca cumulativ următoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

a) nivelul studiilor: medii (absolvent – diploma bacalaureat)

b) disponibilitate pentru lucrul peste program

c) vechime in munca -minim 2 ani.

Concursul va cuprinde 3 etape: selecţia dosarelor de înscriere, o probă scrisă şi un interviu. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Atât pentru proba scrisă, cât şi pentru interviu punctajul maxim este de 100 puncte. Sunt declaraţi admişi doar candidaţii care obţin minim 70 puncte după proba scrisă, respectiv după interviu.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar de 70 puncte.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină urmatoarele documente:

 • cerere de participare la concurs inregistrata la Secretariatul S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.;
 • copie certificate nastere
 • copie CI/BI
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor
 • curriculum vitae;
 • cazier judiciar;
 • adeverinta medic de familie
 • adeverinte din care sa reiasa vechimea in munca
 • adeverinţă medicala eliberata de Medicina muncii care atesta starea de sanatate a candidatului
 • sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de executie
 • copii dupa alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor ( daca sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul)
 • recomandare de la ultimul loc de munca sau, dupa caz, de la ultima institutie de invataman absolvita.

*Actele vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE CASIERI , PERIOADA NEDETERMINATA, IN CADRUL SERVICIULUI DEZVOLTARE

1.H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comertului si serviciide piete si zone publice, cu modificările şi completările ulterioare;

2.O.G. nr. 99/2000, republicata, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare;

3.Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol; cu modificarile si completarile ulterioare;

4.H.G. nr. 1334/2004 – privind modificarea si completarea unor hotarari ale Guvernului in vederea intaririi ordinii si disciplinei comerciale in pietele agroalimentare; cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Legea nr.11/1991, modificata si completata, privind combaterea concurentei neloiale;

6.O.U.G. nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare;

7.Ordin nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificarile si completarile ulterioare;

8.LEGEA NR.227/2015 privind Codul fiscal –facturarea

9.Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;

10.Hotararea Consiliului Local Craiova nr. 395/27.09.2018 privind aprobarea Regulamentelor cadru pentru functionarea obiectivelor: Piata Centrala, Piata Ciuperca, Piata Craiovita Noua Big, Piata Brazda lui Novac, Piata Dezdrobirii, Piata Garii, Piata Orizont, Piata Valea Rosie si Targul Municipal Craiova.

11.Hotararea Consiliului Local nr.437/25.10.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru organziarea si functionarea pietelor volante, in Municipiul Craiova.

12.Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova nr.363/31.12.2020 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice SAU private din pieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2021;

13.LEGEA nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor , constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor cu modificarile si completarile ulterioare;

14.Legea nr.82/1991-Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

15.OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata cu modificarile si completarile ulterioare.

16. LEGE Nr. 70/2015 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE CASIER , PERIOADA NEDETERMINATA, IN CADRUL SERVICIULUI FINANCIAR CONTABILITATE

1.H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comertului si serviciide piete si zone publice, cu modificările şi completările ulterioare;

2.O.G. nr. 99/2000, republicata, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare;

3.Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol; cu modificarile si completarile ulterioare;

4.H.G. nr. 1334/2004 – privind modificarea si completarea unor hotarari ale Guvernului in vederea intaririi ordinii si disciplinei comerciale in pietele agroalimentare; cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Legea nr.11/1991, modificata si completata, privind combaterea concurentei neloiale;

6.O.U.G. nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare;

7.Ordin nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificarile si completarile ulterioare;

8.LEGEA NR.227/2015 privind Codul fiscal –facturarea

9.Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;

10.Hotararea Consiliului Local Craiova nr. 395/27.09.2018 privind aprobarea Regulamentelor cadru pentru functionarea obiectivelor: Piata Centrala, Piata Ciuperca, Piata Craiovita Noua Big, Piata Brazda lui Novac, Piata Dezdrobirii, Piata Garii, Piata Orizont, Piata Valea Rosie si Targul Municipal Craiova.

11.Hotararea Consiliului Local nr.437/25.10.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru organziarea si functionarea pietelor volante, in Municipiul Craiova.

12.Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova nr.363/31.12.2020 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice SAU private din pieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2021;

13.LEGEA nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor , constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor cu modificarile si completarile ulterioare;

14.Legea nr.82/1991-Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

15.OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata cu modificarile si completarile ulterioare.

16. LEGE Nr. 70/2015 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

happy wheels