Concurs ocupare post casier, studii medii, Serviciul Dezvoltare

S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L organizeaza concurs, proba scrisa si interviu, la sediul societatii din Mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.51, Jud. Dolj, pentru ocuparea postului de casier, studii medii, pe durata nedeterminata in cadrul Serviciului Dezvoltare .

ETAPELE CONCURSULUI

 

 • PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR:
 • 07.09.2018-21.09.2018, orele 13.00
 • DATA,ORA SI LOCUL DESFASURARII FIECAREI PROBE:
 • selectarea dosarelor : 24.09.2018, orele 13.00
 • PROBA SCRISA : 28.09.2018, orele 11.00
 • INTERVIU: 03.10.2018, orele 11.00
 1. Conditii de participare la concurs – in vederea participarii la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
  • Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
  • Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  • Are varsta minima reglementata de prevederile legale in vigoare;
  • Are capacitate deplina de exercitiu;
  • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  • indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
  • Nu a fost condamnat/a definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea situatiei in care a intervenit reabilitarea;
  • Nivelul studiilor: studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
  • Vechime in munca – minim 1 an
  • Disponibilitate pentru lucru peste program (cand este cazul)

 

 1. Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente :
 • Cererea de inscriere;
 • Copie a actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor;
 • Curriculul vitae;
 • Cazier judiciar;
 • Copie a carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
 • Adeverinta medicala eliberata de Medicina muncii care atesta starea de sanatate a candidatului;
 • Aviz psihologic favorabil exercitarii functiei;
 • Recomandare de la ultimul loc de munca sau din partea unei persoane care poate da relatii privind profulul profesional si moral al candidatului.

 

* Actele se vor prezenta si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

 1. Tematica si bibliografia pentru ocuparea postului vacant de CASIER I, perioada nedeterminata, in cadrul Directiei Dezvoltare – Serviciul Dezvoltare:
 • H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea controlului in piete si zone publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • O.G. nr. 99/2000, republicata, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol;
 • H.G. nr. 1334/2004 privind modificarea si completarea unor hotarari ale Guvernului in vederea intaririi ordinii si disciplinei comerciale in pietele agroalimentare;
 • Legea nr. 11/1991, modificata si completata, privind combaterea concurentei neloiale;
 • O.U.G. nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova nr. 486/2017 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice si private din pietele municipiului Craiova si din targul municipal Craiova, pentru anul 2018;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Facturarea;
 • Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;
 • Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova nr. 119/2011 – Regulamentele de functionare ale pietei Centrale, piata Brazda lui Novac, piata Garii;
 • Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova nr. 10/2012 – Regulamentele de functionare ale pietei Craiovita Noua – BIG, piata Valea Rosie;
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor cu modificarea si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 82/1991 – Legea contabilitatii, republicata.

 

 •  Concursul va cuprinde 3 etape : selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviul. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

    Atat pentru proba scrisa cat si pentru interviu, punctajul maxim este de 100 puncte. Sunt declarati admisi doar candidatii care obtin minim 70 puncte, pentru functia de executie – CASIER, dupa proba scrisa respectiv dupa interviu.

    Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant, candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim necesar de 70 puncte.

 

happy wheels