CONCURS OCUPARE PATRU POSTURI VACANTE, PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L organizeaza concurs, proba scrisa si interviu, la sediul societatii din Mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.51, Jud. Dolj, pentru ocuparea a 4 posturi vacante de :

 • inspector specialitate IA, studii superioare, pe perioada nedeterminata, in cadrul Serviciului Dezvoltare
 • inginer, pe perioada nedeterminata, in cadrul Compartimentului Investitii, Intretinere si Reparatii, Serviciul Tehnic
 • sofer, pe perioada nedeterminata, in cadrul Serviciului Tehnic
 • electrician, pe perioada nedeterminata, in cadrul Serviciului Tehnic

DATA CONCURSULUI: 06.09.2019, ora 11.00

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR: 14.08.2019-05.09.2019, ora 10.00

DATA, ORA SI LOCUL DESFASURARII FIECAREI PROBE:

 • SELECTAREA DOSARELOR : 05.09.2019, ora 13.00
 • PROBA SCRISA : 06.09.2019, ora 11.00
 • INTERVIU: 11.09.2019, ora 11.00

CONDITII DE PARTICIPARE CONCURS

Inspector specialitate IA, Serviciul Dezvoltare

În vederea participarii la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa îndeplineasca cumulativ următoarele conditii:

Conditii generale:

 • a) are cetațenia romana, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;
 • c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

 1. -studii superioare ( licenta)
 2. -vechime in munca minim 3 ani

Concursul va cuprinde 3 etape: selectia dosarelor de inscriere, o proba scrisa si un interviu. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa anterioara.

Atat pentru proba scrisa, cat si pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarati admisi doar candidatii care obtin minim 70 de puncte dupa proba scrisa, respectiv dupa interviu.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim de 70 de puncte pentru functia de executie.

Dosarul concurentului trebuie să conţină:

 • cerere de participare la concurs înregistrată la Secretariatul S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.,
 • copie CI/BI,
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor,
 • curriculum vitae,
 • cazierul judiciar,
 • adeverinţe din care să reiasă vechimea în muncă,
 • adeverinţă medicală eliberata de Medicina Muncii care atesta starea de sanatate a candidatului,
 • sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de executie,
 • copii după alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor( daca sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul)
 • recomandare de la ultimul loc de muncă sau, după caz, de la ultima instituţie de învăţământ absolvită.

TEMATICA SIBIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE inspector specialitate IA, perioada nedeterminata, SERVICIUL DEZVOLTARE

 1. Hotărârea nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 2. Ordonanța nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificarile si completarile ulterioare
 3. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
 4. Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
 5. Hotărârea nr. 1334/2004 privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului în vederea întăririi ordinii și disciplinei comerciale în piețele agroalimentare
 6. Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, modificata si completata
 7. Ordonanța de urgență nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare
 8. ORDIN nr. 2.634 /2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificarile si completarile ulterioare
 9. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Facturarea
 10. Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control
 11. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii și raspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 12. Legea 82/1991 – Legea contabilității actualizată 2019
 13. Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova nr 532/2018 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2019
 14. Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova nr 437/ 2018 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcţionarea pieţelor volante, în municipiul Craiova
 15. Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova nr395 privind aprobarea Regulamentelor cadru pentru funcţionarea obiectivelor:Piaţa Centrală, Piaţa Ciupercă, Piaţa Craioviţa Nouă Big, Piaţa Brazda lui Novac, Piaţa Dezrobirii, Piaţa Gării, Piaţa Orizont, Piaţa Valea Roşie şi Târgul Municipal Craiova.

CONDITII DE PARTICIPARE CONCURS

Inginer, Serviciul Tehnic

În vederea participarii la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa îndeplineasca cumulativ următoarele conditii:

Conditii generale:

 • a) are cetațenia romana, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;
 • c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

 1. .studii superioare tehnice ( licenta)
 2. -vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului: minim 3 ani

Concursul va cuprinde 3 etape: selectia dosarelor de inscriere, o proba scrisa si un interviu. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa anterioara.

Atat pentru proba scrisa, cat si pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarati admisi doar candidatii care obtin minim 70 de puncte dupa proba scrisa, respectiv dupa interviu.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim de 70 de puncte pentru functia de executie.

Dosarul concurentului trebuie să conţină:

 • cerere de participare la concurs înregistrată la Secretariatul S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.,
 • copie CI/BI,
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor,
 • curriculum vitae,
 • cazierul judiciar,
 • adeverinţe din care să reiasă vechimea în muncă,
 • adeverinţă medicală eliberata de Medicina Muncii care atesta starea de sanatate a candidatului,
 • sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de executie,
 • copii după alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor( daca sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul
 • recomandare de la ultimul loc de muncă sau, după caz, de la ultima instituţie de învăţământ absolvită.


TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGINER IN CADRUL SERVICIULUI TEHNIC – S.C Piete si Targuri Craiova SRL

 1. LEGE Nr.31/1990, Republicată privind societăţile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Ordonanța de urgență nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
 3. Hotărârea nr. 925/2006 , pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
 4. .Ordonanta de urgenta nr. 94 din 26 septembrie 2007, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 5. Hotărârea nr. 1660/2006, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
 6. Ordonanta Nr. 81 din 28 august 2003, privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice;
 7. Ordinul nr. 2861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 8. Hotărârea nr. 2230/1969, privind gestionarea bunurilor materiale ale agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
 9. HG nr. 273/1994, privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente acestora;
 10. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor;
 11. Legea nr.319/2006 , a securitatii si sanatatii in munca.

CONDITII DE PARTICIPARE CONCURS

Şofer, Serviciul Tehnic

În vederea participarii la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa îndeplineasca cumulativ următoarele conditii:

Conditii generale:

 • a) are cetațenia romana, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;
 • c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

 1. -absolvent liceu cu diploma de bacalaureat sau scoala generala . Constituie avantaj scoala pentru mecanici auto sau echivalenta , atestata cu certificat / diploma
 2. -poseda permis de conducere categoria B
 3. -vechime permis de conducere minim 3 ani

Concursul va cuprinde 3 etape: selectia dosarelor de inscriere, o proba scrisa si un interviu. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa anterioara.

Atat pentru proba scrisa, cat si pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarati admisi doar candidatii care obtin minim 70 de puncte dupa proba scrisa, respectiv dupa interviu.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim de 70 de puncte pentru functia de executie.

Dosarul concurentului trebuie să conţină:

 • cerere de participare la concurs înregistrată la Secretariatul S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.,
 • copie CI/BI,
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor,
 • curriculum vitae,
 • cazierul judiciar,
 • adeverinţe din care să reiasă vechimea în muncă,
 • adeverinţă medicală eliberata de Medicina Muncii care atesta starea de sanatate a candidatului,
 • sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de executie,
 • copii după alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor( daca sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul)
 • recomandare de la ultimul loc de muncă sau, după caz, de la ultima instituţie de învăţământ absolvită.
 • copie permis de conducere

TEMATICA SIBIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE SOFER, perioada nedeterminata, SERVICIUL TEHNIC

 1. Legea nr. 319/2006 a Securitatii si Sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare – Cap. IV- Obligatiile lucratorilor;
 2. O.U.G. nr. 195/2002 Circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 480/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr.1391/2006, cu modificările ulterioare;
 4. O.G. 27/2011 privind transporturile rutiere,cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. ORDIN nr. 980 din 30 noiembrie 2011 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere , modificarile si completarile ulterioare
 6. ORDIN nr. 14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil şi ulei pentru automobile

CONDITII DE PARTICIPARE CONCURS

Electrician, Serviciul Tehnic

in vederea participarii la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa îndeplineasca cumulativ următoarele conditii:

Conditii generale:

 • a) are cetațenia romana, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;
 • c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

 1. absolvent liceu cu diploma de bacalaureat
 2. certificat electrician
 3. atestat ANRE, gradul II
 4. vechime in munca minim 1 an

Concursul va cuprinde 3 etape: selectia dosarelor de inscriere, o proba scrisa si un interviu. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa anterioara.

Atat pentru proba scrisa, cat si pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarati admisi doar candidatii care obtin minim 70 de puncte dupa proba scrisa, respectiv dupa interviu.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim de 70 de puncte pentru functia de executie.

Dosarul concurentului trebuie să conţină:

 • cerere de participare la concurs înregistrată la Secretariatul S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.,
 • copie CI/BI,
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor,
 • curriculum vitae,
 • cazierul judiciar,
 • adeverinţe din care să reiasă vechimea în muncă,
 • adeverinţă medicală eliberata de Medicina Muncii care atesta starea de sanatate a candidatului,
 • sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de executie,
 • copii după alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor( daca sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul)
 • recomandare de la ultimul loc de muncă sau, după caz, de la ultima instituţie de învăţământ absolvită.

TEMATICA SIBIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ELECTRICIAN, perioada nedeterminata, SERVICIUL TEHNIC

1. Ordinul nr. 463/2001 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice în medii normale

2. LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitătii şi sănătătii în munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

3. HOTĂRÂRE Nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitătii şi sănătătii în muncă nr. 319/2006 ,cu modificarile si completarile ulterioare

4. ORDIN nr. 102/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea soluțiilor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public,

5. Masurarea parametrilor curentului electric pe 0,4 KV – curent, tensiuni, frecventa

6. Cunoasterea manevrelor ce trebuyiesc efectuate pentru conectarea si deconectarea consumatorilor

7. Cunoasterea modului de verificare si de efectuare a instalatiilor de legare la pamant

8. Cunoasterea legislatiei si normativelor ANRE in domeniul instalatiilor electrice de joasa tensiune

9. Cunoasterea normelor de preotectie la efectuarea manevrelor in instalatiile electrice

10. Cunoasterea modului de montare si demontare a contorului electric si interpretarea rezultatelor

happy wheels