CONCURS OCUPARE PATRU POSTURI VACANTE, PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L organizeaza concurs, proba scrisa si interviu, la sediul societatii din Mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.51, Jud. Dolj, pentru ocuparea a 4 posturi de :

 • inspector specialitate IA, studii superioare, pe durata nedeterminata, in cadrul Biroului RUSI
 • inspector specialitate IA, studii superioare, pe perioada nedeterminata, in cadrul Compartimentului Arhiva si Magazie
 • sofer, pe perioada nedeterminata, in cadrul Serviciului Tehnic
 • electrician, pe perioada nedeterminata, in cadrul Serviciului Tehnic

DATA CONCURSULUI

 • 25.07.2019, ora 11.00
 • PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR:
 • 03.07.2019-23.07.2019, ora 10.00
 • DATA,ORA SI LOCUL DESFASURARII FIECAREI PROBE:
 • selectarea dosarelor : 23.07.2019, ora 13.00
 • PROBA SCRISA :
 • 25.07.2019, ora 11.00
 • INTERVIU:
 • 30.07.2019, ora 11.00

CONDITII DE PARTICIPARE CONCURS

inspector specialitate IA, Birou RUSI

În vederea participarii la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa îndeplineasca cumulativ următoarele conditii:

Conditii generale:

 • a) are cetațenia romana, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;
 • c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

 • studii superioare economice (licență)
 • vechime in munca : minim 3 ani
 • curs de resurse umane absolvit cu diploma

Concursul va cuprinde 3 etape: selectia dosarelor de inscriere, o proba scrisa si un interviu. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa anterioara.

Atat pentru proba scrisa, cat si pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarati admisi doar candidatii care obtin minim 70 de puncte dupa proba scrisa, respectiv dupa interviu.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim de 70 de puncte pentru functia de executie.

Dosarul concurentului trebuie să conţină:

 • cerere de participare la concurs înregistrată la Secretariatul S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.,
 • copie CI/BI,
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor,
 • curriculum vitae,
 • cazierul judiciar,
 • adeverinţe din care să reiasă vechimea în muncă,
 • adeverinţă medicală eliberata de Medicina Muncii care atesta starea de sanatate a candidatului,
 • sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de executie,
 • copii după alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor( daca sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul)
 • recomandare de la ultimul loc de muncă sau, după caz, de la ultima instituţie de învăţământ absolvită.

BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INSPECTOR SPECIALITATE IA, BIROU RUSI, perioada nedeterminata

 • Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată cu modicările și completările ulterioare
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,
 • OUG nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal – actualizată (TITLUL IV și V);
 • Hotărârea nr.1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal ( TITLUL IVși V);
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor , modificata si actualizata
 • Hotărârea nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților
 • Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

11. Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public , modificata si actualizata

12. O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor – modificări (Legea nr. 89/2019)

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INSPECTOR SPECIALITATE IA, BIROU RUSI, perioada nedeterminata

Prevederi legislative din Codul Muncii;

Recrutare, selectie personal, organizare concursuri ocupare posturi vacante;

Gestionarea evidentei resurselor umane, pastrarea si completarea la zi a dosarelor de personal;

Proceduri de raportare in REVISAL a angajarii, inchiderii si modificarii contractului individual de munca;

Gestionarea activitatii de formare profesionala, plan pregatire profesionala;

Elementele sistemului de salarizare a personalului din cadrul unei institutii;

Gestionarea fiselor de post ale salariatilor;

• Legislatie specifica aplicabila.

CONDITII DE PARTICIPARE CONCURS

inspector specialitate IA, Compartiment Arhiva si Magazie

În vederea participarii la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa îndeplineasca cumulativ următoarele conditii:

Conditii generale:

 • a) are cetațenia romana, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;
 • c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

 • studii superioare (licență)
 • vechime in munca : minim 3 ani
 • curs de arhivare( constituie un avantaj)

Concursul va cuprinde 3 etape: selectia dosarelor de inscriere, o proba scrisa si un interviu. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa anterioara.

Atat pentru proba scrisa, cat si pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarati admisi doar candidatii care obtin minim 70 de puncte dupa proba scrisa, respectiv dupa interviu.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim de 70 de puncte pentru functia de executie.

Dosarul concurentului trebuie să conţină:

 • cerere de participare la concurs înregistrată la Secretariatul S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.,
 • copie CI/BI,
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor,
 • curriculum vitae,
 • cazierul judiciar,
 • adeverinţe din care să reiasă vechimea în muncă,
 • adeverinţă medicală eliberata de Medicina Muncii care atesta starea de sanatate a candidatului,
 • sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de executie,
 • copii după alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor( daca sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul)
 • recomandare de la ultimul loc de muncă sau, după caz, de la ultima instituţie de învăţământ absolvită.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INSPECTOR SPECIALITATE IA-SERVICIU COMERCIAL

1. Legea nr.31/1990-Legea societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

3. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare – Facturarea;

4. Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova nr. 532/2018 privind aprobarea taxelor pentru utilizarea locurilor publice şi private din pieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2019;

5. H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea controlului in piete si zone publice, cu modificările şi completările ulterioare;

6. O.G nr. 99/2000, republicata, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare;

7. Legea 145/2014 privind procedura de eliberare a atestatelor de producator, cu modificarile si completarile ulterioare;

8. H.G. nr. 1334/2004- privind modificarea si completarea unor hotarari ale Guvernului in vederea intaririi ordinii si disciplinei comerciale in pietele agroalimentare;

9. Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite;

10. Legea 21/1996, republicata, Legea concurentei;

11. Legea nr.11/1991, modificata si completata, privind combaterea concurentei neloiale;

12. OUG nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare;

13.Ordin nr.3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificarile si completarile ulterioare;

14. L16/1996 republicata privind Arhivele Nationale;

15. INSTRUCŢIUNI privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996

CONDITII DE PARTICIPARE CONCURS 

sofer, Serviciul Tehnic

În vederea participarii la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa îndeplineasca cumulativ următoarele conditii:

Conditii generale:

 • a) are cetațenia romana, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;
 • c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

 • absolvent liceu cu diploma de bacalaureat sau scoala generala . Constituie avantaj scoala pentru mecanici auto sau echivalenta , atestata cu certificat / diploma ,
 • poseda permis de conducere categoria B+C+E
 • vechime in munca minim 3 ani
 • vechime permis de conducere minim 3 ani

Concursul va cuprinde 3 etape: selectia dosarelor de inscriere, o proba scrisa si un interviu. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa anterioara.

Atat pentru proba scrisa, cat si pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarati admisi doar candidatii care obtin minim 70 de puncte dupa proba scrisa, respectiv dupa interviu.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim de 70 de puncte pentru functia de executie.

Dosarul concurentului trebuie să conţină:

 • cerere de participare la concurs înregistrată la Secretariatul S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.,
 • copie CI/BI,
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor,
 • curriculum vitae,
 • cazierul judiciar,
 • adeverinţe din care să reiasă vechimea în muncă,
 • adeverinţă medicală eliberata de Medicina Muncii care atesta starea de sanatate a candidatului,
 • sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de executie,
 • copii după alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor( daca sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul)
 • recomandare de la ultimul loc de muncă sau, după caz, de la ultima instituţie de învăţământ absolvită.
 • copie permis de conducere

TEMATICA SIBIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE SOFER, perioada nedeterminata, SERVICIUL TEHNIC

1. Legea nr. 319/2006 a Securitatii si Sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare – Cap. IV- Obligatiile lucratorilor;

2. O.U.G. nr. 195/2002 Circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • Hotărârea Guvernului nr. 480/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr.1391/2006, cu modificările ulterioare;
 • O.G. 27/2011 privind transporturile rutiere,cu modificarile si completarile ulterioare;
 • ORDIN nr. 980 din 30 noiembrie 2011 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere , modificarile si completarile ulterioare;
 • ORDIN nr. 14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil şi ulei pentru automobile

CONDITII DE PARTICIPARE CONCURS

electrician, Serviciul Tehnic

În vederea participarii la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa îndeplineasca cumulativ următoarele conditii:

Conditii generale:

 • a) are cetațenia romana, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;
 • c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

 • absolvent liceu cu diploma de bacalaureat
 • certificat electrician
 • atestat ANRE, gradul II
 • vechime in munca minim 3 ani

Concursul va cuprinde 3 etape: selectia dosarelor de inscriere, o proba scrisa si un interviu. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa anterioara.

Atat pentru proba scrisa, cat si pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarati admisi doar candidatii care obtin minim 70 de puncte dupa proba scrisa, respectiv dupa interviu.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim de 70 de puncte pentru functia de executie.

Dosarul concurentului trebuie să conţină:

 • cerere de participare la concurs înregistrată la Secretariatul S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.,
 • copie CI/BI,
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor,
 • curriculum vitae,
 • cazierul judiciar,
 • adeverinţe din care să reiasă vechimea în muncă,
 • adeverinţă medicală eliberata de Medicina Muncii care atesta starea de sanatate a candidatului,
 • sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de executie,
 • copii după alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor( daca sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul)
 • recomandare de la ultimul loc de muncă sau, după caz, de la ultima instituţie de învăţământ absolvită.

TEMATICA SIBIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ELECTRICIAN, perioada nedeterminata, SERVICIUL TEHNIC

1. Ordinul nr. 463/2001 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice în medii normale

2. LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitătii şi sănătătii în munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

3. HOTĂRÂRE Nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitătii şi sănătătii în muncă nr. 319/2006 ,cu modificarile si completarile ulterioare

4. ORDIN nr. 102/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea soluțiilor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public,

6. Masurarea parametrilor curentului electric pe 0,4 KV – curent, tensiuni, frecventa

7. Cunoasterea manevrelor ce trebuyiesc efectuate pentru conectarea si deconectarea consumatorilor

8. Cunoasterea modului de verificare si de efectuare a instalatiilor de legare la pamant

9. Cunoasterea legislatiei si normativelor ANRE in domeniul instalatiilor electrice de joasa tensiune

10. Cunoasterea normelor de preotectie la efectuarea manevrelor in instalatiile electrice

11. Cunoasterea modului de montare si demontare a contorului electric si interpretarea rezultatelor

happy wheels