CONCURS OCUPARE PATRU POSTURI: INSPECTOR SPECIALITATE, PAZNIC ŞI MUNCITORI NECALIFICAŢI

S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L organizează concurs, proba scrisa / practica si interviu, la sediul societăţii din Mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.51, Jud. Dolj, pentru ocuparea a 4 (patru) posturi de:

 • inspector specialitate II , studii superioare, în cadrul Compartimentului Pază – 1 post vacant;
 • paznic, în cadrul Compartimentului Pază – 1 post vacant;
 • muncitori necalificaţi,  în cadrul Serviciului Tehnic – 2 posturi vacante.

DATA CONCURSULUI : 30.12.2021, orele  10.00

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR: 03.12.2021-23.12.2021 orele 16.00

DATA,ORA SI LOCUL DESFASURARII FIECAREI PROBE:

SELECTAREA DOSARELOR :27.12.2021, orele 10.00

PROBA  SCRISĂ  / PRACTICĂ: 30.12.2021, orele 10.00

INTERVIU: 04.01.2022, orele 10.00

CONDITII DE PARTICIPARE CONCURS: Inspector specialitate II, Compartiment Pază, perioadă nedeterminată

În vederea participarii la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa îndeplineasca cumulativ următoarele conditii:

Conditii generale:

 • a) are cetațenia romana, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;
 • c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

 • Absolvent studii superioare cu diploma de licenta
 • Vechime în muncă – minim 2 ani

Concursul va cuprinde 3 etape: selectia dosarelor de inscriere, o proba scrisa si un interviu. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa anterioara.

Atat pentru proba practica, cat si pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarati admisi doar candidatii care obtin minim 70 de puncte dupa proba practica, respectiv dupa interviu.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba practica si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim de 70 de puncte pentru functia de executie.

Dosarul concurentului trebuie să conţină:

 • cerere de participare la concurs înregistrată la Secretariatul S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.,
  • copie CI/BI,
  • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor,
  • curriculum vitae,
  • cazierul judiciar,
  • adeverinţe din care să reiasă vechimea în muncă,
  • adeverinţă medicală eliberata de Medicina Muncii care atesta starea de sanatate a candidatului,
  • sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de executie,
  • copii după alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor( daca sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul,
  • recomandare de la ultimul loc de muncă sau, după caz, de la ultima instituţie de învăţământ absolvită.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului de inspector specialitate II, Compartiment Paza :

 • Constituţia României- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
 • Legea nr.53/2003 – Codul Muncii – republicată şi actualizată;
 • Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (actualizată);
 • Hotărârea Guvernului României nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu toate modificarile
 • Legea 319 din 2006 actualizata, privind securitatea si sanatatea in munca
 • Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*)privind apărarea împotriva incendiilor
 • Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă , republicată şi actualizată
 • Legea nr. 212 / 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă

***

CONDITII DE PARTICIPARE CONCURS PAZNIC, Compartiment Pază, perioadă nedeterminată

In vederea participarii la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetațenia romana, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;

c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

-studii medii;

-să fie atestat profesional conform Legii 333/2003 (certificat calificare–agent pază, atestat agent pază)

Concursul va cuprinde 3 etape: selectia dosarelor de inscriere, o proba scrisa si un interviu. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa anterioara.

Atat pentru proba scrisa, cat si pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarati admisi doar candidatii care obtin minim 70 de puncte dupa proba scrisa, respectiv dupa interviu.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim de 70 de puncte pentru functia de executie.

Dosarul concurentului trebuie să conţină:

-cerere de participare la concurs înregistrată la Secretariatul S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.,

-copie CI/BI,

-copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor,

-curriculum vitae,

-cazierul judiciar,

-adeverinţe din care să reiasă vechimea în muncă,

-adeverinţă medicală eliberata de Medicina Muncii care atesta starea de sanatate a candidatului,

-sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de executie,

-copii după alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor( daca sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul,

-recomandare de la ultimul loc de muncă sau, după caz, de la ultima instituţie de învăţământ absolvită.

-certicat calificare agent paza.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului de paznic, Compartiment Paza

1. Legea nr. 53/2003-codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare-titlul III-timpul de munca si timpul de odihna;

2. Legea nr. 53/2003-codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare-titlul V -sanatatea si securitatea in munca

3. Legea nr.319/2006, a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile ulterioare;

4. Legea nr.333/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind paza obiectivelor, valorilor si protectia persoanelor;

5. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, modificata si completata.

6. Hotararea nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006,republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

***

CONDITII DE PARTICIPARE CONCURS muncitor necalificat

În vederea participarii la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa îndeplineasca cumulativ următoarele conditii:

Conditii generale:

 • a) are cetațenia romana, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;
 • c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice: studii generale (8 clase)

Concursul va cuprinde 3 etape: selectia dosarelor de inscriere, o proba practica si un interviu. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa anterioara.

Atat pentru proba practica, cat si pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarati admisi doar candidatii care obtin minim 70 de puncte dupa proba practica, respectiv dupa interviu.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba practica si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim de 70 de puncte pentru functia de executie.

Dosarul concurentului trebuie să conţină:

 • cerere de participare la concurs înregistrată la Secretariatul S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.,
  • copie CI/BI,
  • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor,
  • curriculum vitae,
  • cazierul judiciar,
  • adeverinţe din care să reiasă vechimea în muncă,
  • adeverinţă medicală eliberata de Medicina Muncii care atesta starea de sanatate a candidatului,
  • sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de executie,
  • copii după alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor( daca sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul,
  • recomandare de la ultimul loc de muncă sau, după caz, de la ultima instituţie de învăţământ absolvită.

Conditiile de participare sunt  afisate la sediul  societăţii si pe site-ul S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.

Relatii suplimentare la numarul de telefon 0251/410696.

happy wheels