CONCURS OCUPARE CINCI POSTURI VACANTE: INSPECTOR SPECIALITATE, CASIERI, ELECTRICIAN ŞI MUNCITOR NECALIFICAT

S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L organizeaza concurs, proba scrisa/proba practica si interviu, la sediul societatii din Mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.51, Jud. Dolj, in vederea ocuparii posturilor : de 1(un) post vacant de Inspector specialitate IA, 2(doua) posturi vacante de casieri din cadrulServiciul Dezvoltare, perioada nedeterminata, respectiv 1 (un) post vacant de electrician şi 1 (un) post vacant de muncitor necalificat din cadrul Serviciului Tehnic, perioada nedeterminată.

DATA CONCURSULUI: 14.04.2022, ora 10.00

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR: 23.03.2022-08.04.2022 ora 14.00

DATA, ORA SI LOCUL DESFASURARII FIECAREI PROBE:

SELECTAREA DOSARELOR :11.04.2022, ora 13.00.

PROBA SCRISA / PROBA PRACTICA: 14.04.2022, ora 10.00

INTERVIU: 19.04.2022, ora 10.00

* * *

CONDITII DE PARTICIPARE CONCURS

functia Inspector specialitate IA , Serviciul Dezvoltare

in vederea participarii la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa îndeplineasca cumulativ următoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetațenia romana, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;
c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

a) nivelul studiilor: studii universitare de licenta, absolvite cu diploma de licenta
b) disponibilitate pentru lucrul peste program
c) vechime in munca – 2 ani vechime

Dosarul concurentului trebuie să conţină:

 1. cerere de participare la concurs înregistrată la Secretariatul S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.,
 2. copie CI/BI,
 3. copiile documentelor conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor,
 4. curriculum vitae,
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca persoana care doreste sa candideze nu are antecedente penale care sa o faca incompatibila cu postul pentru care candideaza, valabila pana la obtinerea certificatului in cauza, care se prezinta cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului (in cazul posturilor care presupune gestiune sau functie de conducere, cazierul judiciar este obligatoriu);
 6. copia carnetului de munca, conform cu originalul sau, dupa caz,adeverinţe din care să reiasă vechimea în muncă, in meserie sau in specialitatea studiilor
 7. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului
 8. adeverinţă medicală eliberata de Medicina Muncii
 9. sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de executie,
 10. copii după alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor( daca sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul)

Concursul va cuprinde 3 etape: selectia dosarelor de inscriere, o proba scrisa si un interviu. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa anterioara.

Atat pentru proba scrisa, cat si pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarati admisi doar candidatii care obtin minim 70 de puncte dupa proba scrisa, respectiv dupa interviu.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim de 70 de puncte pentru functia de executie.

* * *

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE INCADRARE A POSTULUI VACANT de INSPECTOR SPECIALITATE IA, studii superioare, perioada nedeterminata, in cadrul – Serviciului Dezvoltare:

 • H.G. nr.348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • O.G. nr.99/2000, republicata, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G. nr.1334/2004 privind modificarea si completarea unor hotarari ale Guvernului in vederea intaririi ordinii si disciplinei comerciale in pietele agroalimentare;
 • Legea nr.11/1991, modificata si completata, privind combaterea concurentei neloiale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • O.U.G. nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Facturarea, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;
 • Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor cu modificarea si completarile ulterioare;
 • Legea 82/1991 Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HCLM Craiova nr. 363/31.12.2020 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2021
 • HCLM Craiova nr. 437/25.10.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcţionarea pieţelor volante, în municipiul Craiova
 • HCLM Craiova nr. 395/27.09.2018 privind aprobarea Regulamentelor cadru pentru funcţionarea obiectivelor:Piaţa Centrală, Piaţa Ciupercă, Piaţa Craioviţa Nouă Big, Piaţa Brazda lui Novac, Piaţa Dezrobirii, Piaţa Gării, Piaţa Orizont, Piaţa Valea Roşie şi Târgul Municipal Craiova

* * *

CONDITII DE PARTICIPARE CONCURS 

 functia – Casier , Serviciul Dezvoltare

in vederea participarii la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa îndeplineasca cumulativ următoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetațenia romana, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;
c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:  FUNCTIA: CASIER

a) nivelul studiilor: medii (absolvent – diploma bacalaureat)
b) disponibilitate pentru lucrul peste program
c) vechime in munca – nu necesita vechime

Dosarul concurentului trebuie să conţină:

 1. cerere de participare la concurs înregistrată la Secretariatul S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.,
  2.copie CI/BI,
  3.copiile documentelor conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor,
  4.curriculum vitae,
  5.cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca persoana care doreste sa candideze nu are antecedente penale care sa o faca incompatibila cu postul pentru care candideaza, valabila pana la obtinerea certificatului in cauza, care se prezinta cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului (in cazul posturilor care presupune gestiune sau functie de conducere, cazierul judiciar este obligatoriu);
  6.copia carnetului de munca, conform cu originalul sau, dupa caz,adeverinţe din care să reiasă vechimea în muncă, in meserie sau in specialitatea studiilor
  7.adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului
  8.adeverinţă medicală eliberata de Medicina Muncii
  9.sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de executie,
  10.copii după alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor( daca sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul)

Concursul va cuprinde 3 etape: selectia dosarelor de inscriere, o proba scrisa si un interviu. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa anterioara.

Atat pentru proba scrisa, cat si pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarati admisi doar candidatii care obtin minim 70 de puncte dupa proba scrisa, respectiv dupa interviu.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim de 70 de puncte pentru functia de executie.

* * *

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE INCADRARE A POSTULUI VACANT de CASIER, studii medii, perioada nedeterminata, in cadrul – Serviciului Dezvoltare:

1.H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comertului si serviciide piete si zone publice, cu modificările şi completările ulterioare;

2.O.G. nr. 99/2000, republicata, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare;

3.Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol; cu modificarile si completarile ulterioare;

4.H.G. nr. 1334/2004 – privind modificarea si completarea unor hotarari ale Guvernului in vederea intaririi ordinii si disciplinei comerciale in pietele agroalimentare; cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Legea nr.11/1991, modificata si completata, privind combaterea concurentei neloiale;

6.O.U.G. nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare;

7.Ordin nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificarile si completarile ulterioare;

8.LEGEA NR.227/2015 privind Codul fiscal –facturarea

9.Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;

10.Hotararea Consiliului Local Craiova nr. 395/27.09.2018 privind aprobarea Regulamentelor cadru pentru functionarea obiectivelor: Piata Centrala, Piata Ciuperca, Piata Craiovita Noua Big, Piata Brazda lui Novac, Piata Dezdrobirii, Piata Garii, Piata Orizont, Piata Valea Rosie si Targul Municipal Craiova.

11.Hotararea Consiliului Local nr.437/25.10.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru organziarea si functionarea pietelor volante, in Municipiul Craiova.

12.Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova nr.363/31.12.2020 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice SAU private din pieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2021;

13.LEGEA nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor , constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor cu modificarile si completarile ulterioare;

14.Legea nr.82/1991-Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

15.OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata cu modificarile si completarile ulterioare.

16. LEGE Nr. 70/2015 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

* * *

CONDITII DE PARTICIPARE CONCURS

functia – ELECTRICIAN , Serviciul Tehnic

in vederea participarii la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa îndeplineasca cumulativ următoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetațenia romana, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;
c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice: FUNCTIA: ELECTRICIAN

a) nivelul studiilor: medii (absolvent – diploma bacalaureat)
b) disponibilitate pentru lucrul peste program
c) vechime in munca – 2 ani vechime
d) Autorizatie ANRE

Dosarul concurentului trebuie să conţină:

 1. cerere de participare la concurs înregistrată la Secretariatul S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.,
 2. copie CI/BI,
 3. copiile documentelor conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor,
 4. curriculum vitae,
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca persoana care doreste sa candideze nu are antecedente penale care sa o faca incompatibila cu postul pentru care candideaza, valabila pana la obtinerea certificatului in cauza, care se prezinta cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului (in cazul posturilor care presupune gestiune sau functie de conducere, cazierul judiciar este obligatoriu);
 6. copia carnetului de munca, conform cu originalul sau, dupa caz,adeverinţe din care să reiasă vechimea în muncă, in meserie sau in specialitatea studiilor
 7. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului
 8. adeverinţă medicală eliberata de Medicina Muncii
 9. sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de executie,
 10. copii după alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor( daca sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul)
 11. autorizatia ANRE

Concursul va cuprinde 3 etape: selectia dosarelor de inscriere, o proba scrisa si un interviu. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa anterioara.

Atat pentru proba scrisa, cat si pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarati admisi doar candidatii care obtin minim 70 de puncte dupa proba scrisa, respectiv dupa interviu.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim de 70 de puncte pentru functia de executie.

* * *

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ELECTRICIAN, perioada nedeterminata, SERVICIUL TEHNIC

1. Ordinul nr. 463/2001 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice în medii normale

2. LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitătii şi sănătătii în munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

3. HOTĂRÂRE Nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitătii şi sănătătii în muncă nr. 319/2006 ,cu modificarile si completarile ulterioare

4. ORDIN nr. 102/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea soluțiilor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public,

6. Masurarea parametrilor curentului electric pe 0,4 KV – curent, tensiuni, frecventa

7. Cunoasterea manevrelor ce trebuiesc efectuate pentru conectarea si deconectarea consumatorilor

8. Cunoasterea modului de verificare si de efectuare a instalatiilor de legare la pamant

9. Cunoasterea legislatiei si normativelor ANRE in domeniul instalatiilor electrice de joasa tensiune

10. Cunoasterea normelor de protectie la efectuarea manevrelor in instalatiile electrice

11. Cunoasterea modului de montare si demontare a contorului electric si interpretarea rezultatelor

* * *

CONDITII DE PARTICIPARE CONCURS

functia – muncitor necalificat , Serviciul Tehnic

in vederea participarii la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa îndeplineasca cumulativ următoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetațenia romana, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;
c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice: FUNCTIA: MUNCITOR NECALIFICAT

a) nivelul studiilor: scoala generala(8 clase)
b) disponibilitate pentru lucrul peste program
c) vechime in munca – nu necesita vechime

Dosarul concurentului trebuie să conţină:

 1. cerere de participare la concurs înregistrată la Secretariatul S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.,
  2.copie CI/BI,
  3.copiile documentelor conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor,
  4.curriculum vitae,
  5.cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca persoana care doreste sa candideze nu are antecedente penale care sa o faca incompatibila cu postul pentru care candideaza, valabila pana la obtinerea certificatului in cauza, care se prezinta cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului (in cazul posturilor care presupune gestiune sau functie de conducere, cazierul judiciar este obligatoriu);
  6.adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului
  7.adeverinţă medicală eliberata de Medicina Muncii
  8.sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de executie,
  9.copii după alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor( daca sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul)

Concursul va cuprinde 3 etape: selectia dosarelor de inscriere, o proba practica si un interviu. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa anterioara.

Atat pentru proba practica, cat si pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarati admisi doar candidatii care obtin minim 70 de puncte dupa proba practica, respectiv dupa interviu.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba practica si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim de 70 de puncte pentru functia de executie.

* * *

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT de muncitor necalificat, studii medii, perioada nedeterminata, SERVICIUL TEHNIC

1. Legea nr. 319 / 2006 a securitătii şi sănătătii în munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

2. HG nr 1048 /2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă

3. Legea nr. 307 /2006 (*republicată*)privind apărarea împotriva incendiilor

happy wheels