CONCURS ANGAJARE PAZNIC, STUDII MEDII, DURATĂ NEDETERMINATĂ

S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L organizeaza concurs, proba scrisa si interviu, la sediul societatii din Mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.51, Jud. Dolj, pentru ocuparea postului vacant de paznic, studii medii, pe durata nedeterminata in cadrul Copmartimentului Paza.

-DATA CONCURSULUI: 15.10.2018, ora 11.00

-PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR: 24.09.2018-10.10.2018, ora 10.00

-DATA,ORA SI LOCUL DESFASURARII FIECAREI PROBE:

-Selectarea dosarelor : 10.10.2018, ora 13.00

-PROBA SCRISA : 15.10.2018, ora 11.00

-INTERVIU: 18.10.2018, ora 11.00

Conditii generale:

a) are cetațenia romana, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;

c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

-studii medii

-să fie atestat profesional conform Legii 333/2003 (certificat calificare–agent pază, atestat agent pază)

Concursul va cuprinde 3 etape: selectia dosarelor de inscriere, o proba scrisa si un interviu. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa anterioara.

Atat pentru proba scrisa, cat si pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarati admisi doar candidatii care obtin minim 70 de puncte dupa proba scrisa, respectiv dupa interviu.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim de 70 de puncte pentru functia de executie.

Dosarul concurentului trebuie să conţină:

-cerere de participare la concurs înregistrată la Secretariatul S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.,

-copie CI/BI,

-copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor,

-curriculum vitae,

-cazierul judiciar,

-adeverinţe din care să reiasă vechimea în muncă,

-adeverinţă medicală eliberata de Medicina Muncii care atesta starea de sanatate a candidatului,

-sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de executie,

-copii după alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor( daca sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul,

-recomandare de la ultimul loc de muncă sau, după caz, de la ultima instituţie de învăţământ absolvită.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE PAZNIC

PERIOADA NEDETERMINATA

1.LEGEA NR. 53/2003-CODUL MUNCII, REPUBLICATA, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE-TITLUL III-TIMPUL DE MUNCA SI TIMPUL DE ODIHNA;

2.LEGEA NR. 53/2003-CODUL MUNCII, REPUBLICATA, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE-TITLUL V -SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA

3. LEGEA NR.319/2006, A SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA, CU MODIFICARILE ULTERIOARE;

4.LEGEA NR.333/2003, REPUBLICATA, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, PRIVIND PAZA OBIECTIVELOR, VALORILOR SI PROTECTIA PERSOANELOR;

5.NORME METODOLOGICE DE APLICARE A PREVEDERILOR LEGII SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA NR.319/2006;

6.LEGEA NR. 307/2006 PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR, MODIFICATA SI COMPLETATA.

7.HOTARAREA NR. 1425/2006 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A PREVEDERILOR LEGII SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA NR.319/2006.

happy wheels