CONCURS ANGAJARE MUNCITORI NECALIFICAŢI, PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, SERVICIUL TEHNIC

S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L organizeaza concurs, proba practica si interviu, la sediul societatii din Mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.51, Jud. Dolj, pentru ocuparea postului de muncitor necalificat, studii medii, pe durata nedeterminată in cadrul Serviciului Tehnic . – 2 (două) posturi.

DATA CONCURSULUI : 22.11.2021, orele 10.00

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR: 02.11.2020-18.11.2021 orele 16.30

DATA,ORA SI LOCUL DESFASURARII FIECAREI PROBE:

SELECTAREA DOSARELOR :19.11.2021, orele 10.00

PROBA PRACTICA : 22.11.2021, orele 10.00

INTERVIU: 25.11.2021, orele 10.00

CONDITII DE PARTICIPARE CONCURS

În vederea participarii la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa îndeplineasca cumulativ următoarele condiţii:

Conditii generale:

 • a) are cetaţenia română, cetaţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;
 • c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

 • studii generale (8 clase);
 • vechime in munca minim 2 ani

Concursul va cuprinde 3 etape: selectia dosarelor de inscriere, o proba practica si un interviu. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa anterioara.

Atat pentru proba practica, cat si pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarati admisi doar candidatii care obtin minim 70 de puncte dupa proba practica, respectiv dupa interviu.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba practica si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim de 70 de puncte pentru functia de executie.

Dosarul concurentului trebuie să conţină:

 • cerere de participare la concurs înregistrată la Secretariatul S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.,
 • copie CI/BI,
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor,
 • curriculum vitae,
 • cazierul judiciar,
 • adeverinţe din care să reiasă vechimea în muncă,
 • adeverinţă medicală eliberata de Medicina Muncii care atesta starea de sanatate a candidatului,
 • sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de executie,
 • copii după alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor( daca sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul,
 • recomandare de la ultimul loc de muncă sau, după caz, de la ultima instituţie de învăţământ absolvită.

Conditiile de participare sunt afisate la sediul  societatii si pe site-ul S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.

Relatii suplimentare la numarul de telefon 0251/410696.

happy wheels