CONCURS ANGAJARE MUNCITOR CALIFICAT, STUDII MEDII, DURATĂ NEDETERMINATĂ

S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L organizeaza concurs, proba scrisa si interviu, la sediul societatii din Mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.51, Jud. Dolj, pentru ocuparea postului de muncitor calificat, studii medii, pe durata nedeterminata in cadrul Serviciului Tehnic .

DATA CONCURSULUI

 • 25.06.2020, ora 10.00
 • PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR:
 • 03.06.2020 – 17.06.2020, ora 10.00
 • DATA,ORA SI LOCUL DESFASURARII FIECAREI PROBE:
 • selectarea dosarelor : 22.06.2020, ora 13.00
 • PROBA SCRISA :
 • 25.06.2020, ora 10.00
 • INTERVIU:
 • 29.06.2020, ora 10.00

CONDITII DE PARTICIPARE CONCURS

in vederea participarii la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa îndeplineasca cumulativ următoarele conditii:

Conditii generale:

 • a) are cetațenia romana, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;
 • c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

– studii medii

 • experiență minim 5 ani

Concursul va cuprinde 3 etape: selectia dosarelor de inscriere, o proba scrisa si un interviu. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa anterioara.

Atat pentru proba scrisa, cat si pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarati admisi doar candidatii care obtin minim 70 de puncte dupa proba scrisa, respectiv dupa interviu.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim de 70 de puncte pentru functia de executie.

Dosarul concurentului trebuie să conţină:

 • cerere de participare la concurs înregistrată la Secretariatul S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.,
 • copie CI/BI,
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor,
 • curriculum vitae,
 • cazierul judiciar,
 • adeverinţe din care să reiasă vechimea în muncă,
 • adeverinţă medicală eliberata de Medicina Muncii care atesta starea de sanatate a candidatului,
 • sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de executie,
 • copii după alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor( daca sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul,
 • recomandare de la ultimul loc de muncă sau, după caz, de la ultima instituţie de învăţământ absolvită.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR CALIFICAT ÎN CADRUL SERVICIULUI TEHNIC

1. Legea nr.333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, privind paza obiectivelor, valorilor si protectia persoanelor.

2. HG nr. 273/1994, privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente acestora.

3.Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.Hotărârea nr. 2230/1969, privind gestionarea bunurilor materiale ale organizațiilor socialiste.

5. Legea nr.319/2006 , a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

Relatii suplimentare la numarul de telefon 0251/410696.

happy wheels