CONCURS ANGAJARE INSPECTOR IA, SSD, DURATĂ NEDETERMINATĂ, COMPARTIMENT ARHIVĂ ŞI MAGAZIE

S.C.PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L organizează concurs, probă scrisă și interviu, la sediul societății din Mun. Craiova, str. Calea București, nr.51, Jud. Dolj, pentru ocuparea postului de inspector specialitate IA SSD, Compartiment Arhivă si Magazie, din cadrul Serviciului Comercial – 1 (un) post

DATA CONCURSULUI: 09.02.2021, orele  10.00

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR: 18.01.2021-05.02.2021 orele 10.00

DATA,ORA SI LOCUL DESFASURARII FIECAREI PROBE:

SELECTAREA DOSARELOR : 05.02.2021, orele 13.00

PROBA SCRISĂ : 09.02.2021, orele 10.00

INTERVIU: 12.02.2021, orele 10.00

CONDITII DE PARTICIPARE CONCURS inspector specialitate IA SSD, Compartiment Arhiva si Magazie:

În vederea participării la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

                   Condiții generale:     

 • a) are cetățenia romana, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;
 • c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

            Condiții specifice:

 • studii SSD sau superioare  
 • vechime in munca : minim 3 ani
 • curs de arhivare ( finalizat sau dovada înscrierii la curs)

            Concursul va cuprinde 3 etape: selecția dosarelor de înscriere, o proba scrisa si un interviu. Se pot prezenta la următoarea etapa numai candidații declarați admiși la etapa anterioara.

            Atât pentru proba scrisa, cat si pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarați admiși doar candidații care obțin minim 70 de puncte după proba scrisa, respectiv după interviu.

            Punctajul final se calculează ca medie aritmetica a punctajelor obținute la proba scrisa si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim de 70 de puncte pentru funcția de execuție.

            Dosarul concurentului trebuie să conțină: 

 • cerere  de participare la concurs înregistrată la Secretariatul S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.,
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor,
 • cazierul judiciar,
 • adeverință medicală eliberata de Medicina Muncii care atesta starea de sănătate a candidatului,
 • sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea funcției de execuție,
 • copie CI/BI,
 • curriculum vitae,
 • adeverințe din care să reiasă vechimea în muncă,
 • copii după alte diplome si certificate care sa ateste pregătirea candidaților (dacă sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul)
 •  recomandare de la ultimul loc de muncă sau, după caz, de la ultima instituție de învățământ absolvită

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INSPECTOR SPECIALITATE IA SSD-SERVICIU COMERCIAL

1.  Legea nr.31/1990-Legea societăților comerciale, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

2. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

3.  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal , cu modificările si completările ulterioare – Facturarea;

4. Hotărârea Consiliului Local  Municipal Craiova nr. 532/2018 privind aprobarea taxelor pentru utilizarea locurilor publice și private din piețele municipiului Craiova și din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2019;

 5.  H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea controlului in piețe si zone publice,  cu modificările și  completările ulterioare;

  6.  O.G nr. 99/2000, republicata, privind comercializarea produselor si serviciilor de piață, cu modificările si completările ulterioare;

 7. Legea 145/2014 privind procedura de eliberare a atestatelor de producător, cu modificările si completările ulterioare;

8.  H.G. nr. 1334/2004- privind modificarea si completarea unor hotărâri ale Guvernului in vederea întăririi ordinii si disciplinei comerciale in piețele agroalimentare;

 9. Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite;

10. Legea 21/1996, republicata, Legea concurentei;

11. Legea nr.11/1991, modificata si completata, privind combaterea concurentei neloiale;

12. OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările si completările ulterioare;

13. Ordin nr.3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările si completările ulterioare;

14. L16/1996 republicata privind Arhivele Naționale;

 15. INSTRUCŢIUNI privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996

happy wheels