Concurs angajare 3 posturi, durată nedeterminată, în cadrul Serviciului Tehnic

S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L. amână concursul organzizat in data de 18.09.2022 orele 10:30, la sediul societatii din Mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 51, pentru ocuparea posturilor vacante pe durata nedeterminata, in cadrul Serviciului Tehnic: un post de Sef serviciu tehnic, un post de inginer, un post de electrician, pentru data de 09.10.2023

În urma amânării, concursul se va desfăşura după cum urmează:

DATA CONCURSULUI : 09.10.2023, orele 10.30

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR: până la data de 04.10.2023, orele 16:30

DATA, ORA SI LOCUL DESFASURARII FIECAREI PROBE:

SELECTAREA DOSARELOR : 06.10.2023, orele 10:30

PROBA SCRISA : 09.10.2023, orele 10.30

INTERVIU: 11.10.2023, orele 10.30

Conditiile de participare vor fi afisate pe site-ul societatii, precum si la sediul acesteia. Relatii suplimentare la telefon 0251/410696.

—6 septembrie 2023—

* * *

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL organizeaza concurs pentru ocuparea posturilor vacante pe durata nedeterminata, in cadrul Serviciului Tehnic: un post de Sef serviciu tehnic, un post de inginer, un post de electrician.

DATA CONCURSULUI : 18.09.2023, orele 10.30

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR : 24.08.2023.-14.09.2023, orele 16:00

DATA, ORA SI LOCUL DESFASURARII FIECAREI PROBE:

SELECTAREA DOSARELOR : 15.09.2023, orele 10:00

PROBA SCRISA : 18.09.2023, orele 10.30

INTERVIU: 20.09.2023, orele 10.30

* * *

CONDITII DE PARTICIPARE CONCURS pentru functia de Sef Serviciu Tehnic – Serviciul Tehnic

În vederea participarii la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa îndeplineasca cumulativ următoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetațenia romana, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;

c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

1.Nivelul de studii – studii superioare (licenta), profil tehnic

2.Vechime in munca – minim 5 ani

3.Disponibilitate de lucru peste program (cand este cazul)

4. Cunostinte PC.

Dosarul concurentului trebuie să conţină:

1.cerere de participare la concurs înregistrată la Secretariatul S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.,

2.copie CI/BI,

3.copiile documentelor conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor,

4.curriculum vitae,

5.cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca persoana care doreste sa candideze nu are antecedente penale care sa o faca incompatibila cu postul pentru care candideaza, valabila pana la obtinerea certificatului in cauza, care se prezinta cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului (in cazul posturilor care presupune gestiune sau functie de conducere, cazierul judiciar este obligatoriu);

6.copia carnetului de munca, conform cu originalul sau, dupa caz,adeverinţe din care să reiasă vechimea în muncă, in meserie sau in specialitatea studiilor

7.adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului

8.adeverinţă medicală eliberata de Medicina Muncii

9.sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de executie,

10.copii după alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor( daca sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul).

Concursul va cuprinde 3 etape: selectia dosarelor de inscriere, o proba scrisa si un interviu. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa anterioara.

Atat pentru proba scrisa, cat si pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarati admisi doar candidatii care obtin minim 80 de puncte dupa proba scrisa, respectiv dupa interviu.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim de 80 de puncte pentru functia de conducere

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA CANDIDATILOR INSCRISI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE SEF SERVICIU TEHNIC- PERIOADA NEDETERMINATA

1.LEGEA nr.31/1990- privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare;

2.LEGEA nr. 53/2003 Codul Muncii , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, *Titlul III-Timpul de munca si timpul de odihna

3.OUG nr. 34/2006 (*actualizată*) privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

4.HOTĂRÂREA nr. 925/2006 (*actualizată*) pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

5.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.;

6.HOTĂRÂREA nr.1660/2006 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

7.ORDINUL MIN. FINANTELOR nr.2861//2009-pt. aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

8.O.G.nr.71/2002 – privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare;

9.LEGEA NR.333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, privind paza obiectivelor, valorilor si protectia persoanelor;

10.HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalatii , cu modificarile ulterioare ;

11.LEGEA NR. 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

12.LEGEA NR. 319/2006 , a securitatii si sanatatii in munca,cu modificarile si completarile ulterioare.

13.LEGEA NR. 481/2004 privind protectia civila, cu modificarile si completarile ulterioare.

14.HOTARAREA nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico- economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

15. LEGEA NR. 10/1995 modificata si completata, privind calitatea în construcţii;

16. LEGEA NR. 50/ 1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

17.Hotarare nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora

18.Hotarare nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice

19.Hotarare nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României

20.HOTĂRÂRE nr. 343 din 18 mai 2017 pt. modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente

21.Hotărârea nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

22.Hotărârea nr. 862 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecţie civilă

23.Ordin nr. 118/1709 din 20 mai 2010 pt. aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement

24.Ordin nr. 106 din 09.ianuarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor

* * *

CONDITII DE PARTICIPARE CONCURS pentru ocuparea postului de inginer – perioadă nedeterminată, Serviciul Tehnic:

În vederea participării la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Condiții generale:

a) are cetațenia romana, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;

c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

1.Nivelul de studii – studii superioare (licenta), profil tehnic

2.Vechime in munca – min 5 ani

3. Disponibilitate de lucru peste program (cand este cazul)

Dosarul concurentului trebuie să conţină:

1.cerere de participare la concurs înregistrată la Secretariatul S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.,

2.copie CI/BI,

3.copiile documentelor conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor,

4.curriculum vitae,

5.cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca persoana care doreste sa candideze nu are antecedente penale care sa o faca incompatibila cu postul pentru care candideaza, valabila pana la obtinerea certificatului in cauza, care se prezinta cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului (in cazul posturilor care presupune gestiune sau functie de conducere, cazierul judiciar este obligatoriu);

6.copia carnetului de munca, conform cu originalul sau, dupa caz,adeverinţe din care să reiasă vechimea în muncă, in meserie sau in specialitatea studiilor

7.adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului

8.adeverinţă medicală eliberata de Medicina Muncii

9.sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de executie,

10.copii după alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor( daca sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul)

Concursul va cuprinde 3 etape: selectia dosarelor de inscriere, o proba scrisa si un interviu. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa anterioara.

Atat pentru proba scrisa, cat si pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarati admisi doar candidatii care obtin minim 70 de puncte dupa proba scrisa, respectiv dupa interviu.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim de 70 de puncte pentru functia de executie.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGINER IN CADRUL SERVICIULUI TEHNIC – S.C Piete si Targuri Craiova SRL:

1.LEGE Nr.31/1990, Republicată privind societăţile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

2.Ordonanța de urgență nr. 98/2016, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

3.Hotărârea nr. 395/2016 , pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

4.Ordonanta Nr. 81 din 28 august 2003, privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice;

5.Ordinul nr. 2861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

6.Hotărârea nr. 2230/1969, privind gestionarea bunurilor materiale ale agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;

7.HG nr. 273/1994, privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente acestora;

8.Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor;

9.Legea nr.319/2006 , a securitatii si sanatatii in munca.

* * *

CONDITII DE PARTICIPARE CONCURS – funcția Electrician , Serviciul Tehnic

În vederea participării la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Conditii generale:

a)are cetațenia romana, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b)cunoaște limba romana, scris si vorbit;

c)are vârsta minima reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exercițiu;

e)are o stare de sănatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f)îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiispecifice:

a)Studii medii (domeniu electric, diploma electrician, curs acreditat electrician);

b)Vechime în muncă – 2 ani;

c)Disponibilitate de lucru peste program (când este cazul).

Dosarul concurentului trebuie să conţină:

1.cerere de participare la concurs înregistrată la Secretariatul S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.,

2.copie CI/BI,

3.copiile documentelor conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor,

4.curriculum vitae,

5.cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca persoana care doreste sa candideze nu are antecedente penale care sa o faca incompatibila cu postul pentru care candideaza, valabila pana la obtinerea certificatului in cauza, care se prezinta cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului (in cazul posturilor care presupune gestiune sau functie de conducere, cazierul judiciar este obligatoriu);

6.copia carnetului de munca, conform cu originalul sau, dupa caz,adeverinţe din care să reiasă vechimea în muncă, in meserie sau in specialitatea studiilor

7.adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului

8.adeverinţă medicală eliberata de Medicina Muncii

9.sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de executie,

10.copii după alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor( daca sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul)

Concursul va cuprinde 3 etape: selectia dosarelor de inscriere, o proba scrisa si un interviu. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa anterioara.

Atat pentru proba scrisa, cat si pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarati admisi doar candidatii care obtin minim 70 de puncte dupa proba scrisa, respectiv dupa interviu.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim de 70 de puncte pentru functia de executie.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ELECTRICIAN, perioada nedeterminata, SERVICIUL TEHNIC

1.Ordinul nr. 463/2001 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice în medii normale

2.LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitătii şi sănătătii în munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

3.HOTĂRÂRE Nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitătii şi sănătătii în muncă nr. 319/2006 ,cu modificarile si completarile ulterioare

4.ORDIN nr. 102/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea soluțiilor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public,

5.Masurarea parametrilor curentului electric pe 0,4 KV – curent, tensiuni, frecventa 6.Cunoasterea manevrelor ce trebuiesc efectuate pentru conectarea si deconectarea consumatorilor

7.Cunoasterea modului de verificare si de efectuare a instalatiilor de legare la pamant

8.Cunoasterea legislatiei si normativelor ANRE in domeniul instalatiilor electrice de joasa tensiune

9.Cunoasterea normelor de protectie la efectuarea manevrelor in instalatiile electrice

10.Cunoaşterea modului de montare si demontare a contorului electric si interpretarea rezultatelor

happy wheels