Concurs angajare 7 posturi, durată nedeterminată

S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L organizează concurs, probă scrisă si interviu, la sediul societatii din mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.51, Jud. Dolj, pentru ocuparea posturilor: – perioada nedeterminata

In cadrul Compartimentului Pază

 • 2 (doua) posturi vacante de paznic

În cadrul Compartimentului Control Intern

 • 1(un) post vacant de inspector specialitate IA

In cadrul Directiei Dezvoltare

 • 1(un) post vacant de sef raion
 • 1(un) post vacant de casier

În cadrul Serviciului Dezvoltare:

 • 1(un) post vacant de casier

În cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate:

 • 1(un) post vacant de casier

DATA CONCURSULUI: 24.05.2023, ora 10:30

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR: 27.04.2023 – 19.05.2022 ora 14:00

DATA, ORA SI LOCUL DESFASURARII FIECAREI PROBE:

SELECTAREA DOSARELOR :22.05.2023 ora 10:00

PROBA SCRISA : 24.05.2023, ora 10:30

INTERVIU: 29.05.2022, ora 10:30

. . . . . . . . . . . . . . . .

CONDITII DE PARTICIPARE CONCURS, functia paznic , Compartiment Paza

În vederea participarii la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa îndeplineasca cumulativ următoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetațenia romana, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;

c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

1.Sa fie atesat profesional conform Legii 333/2003 (certificat calificare – agent paza, atestat agent paza)

2.Nivelul de studii – studii medii

3.Vechime in munca – nu necesita

4.Disponibilitate pentru lucru peste program (când este cazul)

Dosarul concurentului trebuie să conţină:

 1. cerere de participare la concurs înregistrată la Secretariatul S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.,
 2. copie CI/BI,
 3. copiile documentelor conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor,
 4. curriculum vitae,
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca persoana care doreste sa candideze nu are antecedente penale care sa o faca incompatibila cu postul pentru care candideaza, valabila pana la obtinerea certificatului in cauza, care se prezinta cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului (in cazul posturilor care presupune gestiune sau functie de conducere, cazierul judiciar este obligatoriu);
 6. copia carnetului de munca, conform cu originalul sau, dupa caz,adeverinţe din care să reiasă vechimea în muncă, in meserie sau in specialitatea studiilor
 7. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului
 8. adeverinţă medicală eliberata de Medicina Muncii
 9. sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de executie,
 10. copii după alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor( daca sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul)

Concursul va cuprinde 3 etape: selectia dosarelor de inscriere, o proba scrisa si un interviu. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa anterioara.

Atat pentru proba scrisa, cat si pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarati admisi doar candidatii care obtin minim 70 de puncte dupa proba scrisa, respectiv dupa interviu.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim de 70 de puncte pentru functia de executie.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului de paznic, studii medii, perioada nedeterminata, Compartiment Paza

 1. Legea nr. 53/2003-codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare-titlul III-timpul de munca si timpul de odihna;
 2. Legea nr. 53/2003-codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare-titlul V -sanatatea si securitatea in munca;
 3. Legea nr.319/2006, a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile ulterioare;
 4. Legea nr.333/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind paza obiectivelor, valorilor si protectia persoanelor;
 5. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, modificata si completata;
 6. Hotararea nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006,republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

. . . . . . . . . . . . . . . .

CONDITII DE PARTICIPARE CONCURS – functia Inspector Specialitate IA, Compartiment Control Intern

În vederea participării la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa îndeplineasca cumulativ următoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetațenia romana, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;

c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

 1. Studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă,
 2. Vechime in munca – 2 ani,
 3. Disponibilitate pentru lucru peste program.

Dosarul concurentului trebuie să conţină:

 1. cerere de participare la concurs înregistrată la Secretariatul S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.,
 2. copie CI/BI,
 3. copiile documentelor conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor,
 4. curriculum vitae,
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca persoana care doreste sa candideze nu are antecedente penale care sa o faca incompatibila cu postul pentru care candideaza, valabila pana la obtinerea certificatului in cauza, care se prezinta cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului (in cazul posturilor care presupune gestiune sau functie de conducere, cazierul judiciar este obligatoriu);
 6. copia carnetului de munca, conform cu originalul sau, dupa caz,adeverinţe din care să reiasă vechimea în muncă, in meserie sau in specialitatea studiilor
 7. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului
 8. adeverinţă medicală eliberata de Medicina Muncii
 9. sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de executie,
 10. copii după alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor( daca sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul)

Concursul va cuprinde 3 etape: selectia dosarelor de inscriere, o proba scrisa si un interviu. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa anterioara.

Atat pentru proba scrisa, cat si pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarati admisi doar candidatii care obtin minim 70 de puncte dupa proba scrisa, respectiv dupa interviu.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim de 70 de puncte pentru functia de executie.

Tematica și bibliografia pentru ocuparea postului vacant de INSPECTOR SPECIALITATE IA, studii superioare, perioada nedeterminată, în cadrul Compartimentului Control Intern:

• Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;

• Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

• Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 1054/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea și supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice

• H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările si completările ulterioare;

• O.G. nr. 99/2000, republicată, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările si completările ulterioare;

• Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;

• Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;

• H.G. nr. 1334/2004 privind modificarea si completarea unor hotărâri ale Guvernului în vederea întăririi ordinii si disciplinei comerciale în pietele agroalimentare;

• Legea nr. 11/1991, modificată și completată, privind combaterea concurentei neloiale, cu modificările și completările ulterioare;

• HCLM Craiova nr. 24/04.02.2011 privind înfiinţarea SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL;

• HCLM Craiova nr. 395/27.09.2018 privind aprobarea Regulamentelor cadru pentru funcţionarea obiectivelor: Piața Centrală, Piața Ciupercă, Piața Craioviţa Nouă Big, Piața Brazda lui Novac, Piața Dezrobirii, Piaţa Gării, Piaţa Orizont, Piaţa Valea Roşie şi Târgul Municipal Craiova

• HCLM Craiova nr. 437/25.10.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea piețelor volante, în municipiul Craiova

• HCLM Craiova nr. 269/26.05.2022 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Pieței Chiriac.

. . . . . . . . . . . . . . . .

CONDITII DE PARTICIPARE CONCURS – functia Sef Raion , Directia Dezvoltare – Compartiment Vanzari

În vederea participarii la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa îndeplineasca cumulativ următoarele conditii:

Conditii generale:

 1. are cetațenia romana, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 2. cunoaște limba romana, scris si vorbit;
 3. are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

 1. Nivelul de studii medii – studii finalizate cu diploma de absolvire bacalaureat

2. Vechime in munca – 3 ani

3. Cunostinte bune de operare PC

4. Disponibilitate pentru lucru peste program (cand este cazul).

Dosarul concurentului trebuie să conţină:

 1. cerere de participare la concurs înregistrată la Secretariatul S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.,
 2. copie CI/BI,
 3. copiile documentelor conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor,
 4. curriculum vitae,
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca persoana care doreste sa candideze nu are antecedente penale care sa o faca incompatibila cu postul pentru care candideaza, valabila pana la obtinerea certificatului in cauza, care se prezinta cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului (in cazul posturilor care presupune gestiune sau functie de conducere, cazierul judiciar este obligatoriu);
 6. copia carnetului de munca, conform cu originalul sau, dupa caz,adeverinţe din care să reiasă vechimea în muncă, in meserie sau in specialitatea studiilor
 7. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului
 8. adeverinţă medicală eliberata de Medicina Muncii
 9. sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de executie,
 10. copii după alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor( daca sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul)

Concursul va cuprinde 3 etape: selectia dosarelor de inscriere, o proba scrisa si un interviu. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa anterioara.

Atat pentru proba scrisa, cat si pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarati admisi doar candidatii care obtin minim 70 de puncte dupa proba scrisa, respectiv dupa interviu.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim de 70 de puncte pentru functia de executie.

Tematica si bibliografia pentru ocuparea postului vacant de SEF RAION, studii medii, perioada nedeterminata, in cadrul Directiei Dezvoltare – Compartiment VANZARI:

 • H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • O.G. nr. 99/2000, republicata, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G. nr. 1334/2004 privind modificarea si completarea unor hotarari ale Guvernului in vederea intaririi ordinii si disciplinei comerciale in pietele agroalimentare;
 • Legea nr. 11/1991, modificata si completata, privind combaterea concurentei neloiale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • O.U.G. nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Facturarea, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor cu modificarea si completarile ulterioare;
 • Legea 82/1991 Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HCLM Craiova nr. 659/22.12.2022 aprobare tarife pieţe şi Târgul Municipal Craiova pentru anul 2023
 • HCLM Craiova nr. 437/25.10.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcţionarea pieţelor volante, în municipiul Craiova
 • HCLM Craiova nr. 395/27.09.2018 privind aprobarea Regulamentelor cadru pentru funcţionarea obiectivelor: Piaţa Centrală, Piaţa Ciupercă, Piaţa Craioviţa Nouă Big, Piaţa Brazda lui Novac, Piaţa Dezrobirii, Piaţa Gării, Piaţa Orizont, Piaţa Valea Roşie şi Târgul Municipal Craiova
 • HCLM Craiova nr. 269/26.05.2022 privind aprobarea Regulamentului de functionare a Pietei Chiriac.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

CONDITII DE PARTICIPARE CONCURS – functia Casier , Directia Dezvoltare – Compartiment Vanzari

În vederea participarii la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa îndeplineasca cumulativ următoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetațenia romana, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;

c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

1. Nivelul de studii medii – studii finalizate cu diploma de absolvire bacalaureat

2.Vechime in munca – nu necesita

3. Cunostinte bune de operare PC

4.Disponibilitate pentru lucru peste program (cand este cazul)

Dosarul concurentului trebuie să conţină:

 • cerere de participare la concurs înregistrată la Secretariatul S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.,
 • copie CI/BI,
 • copiile documentelor conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor,
 • curriculum vitae,
 • cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca persoana care doreste sa candideze nu are antecedente penale care sa o faca incompatibila cu postul pentru care candideaza, valabila pana la obtinerea certificatului in cauza, care se prezinta cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului (in cazul posturilor care presupune gestiune sau functie de conducere, cazierul judiciar este obligatoriu);
 • copia carnetului de munca, conform cu originalul sau, dupa caz,adeverinţe din care să reiasă vechimea în muncă, in meserie sau in specialitatea studiilor
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului
 • adeverinţă medicală eliberata de Medicina Muncii
 • sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de executie,
 • copii după alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor( daca sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul).

Concursul va cuprinde 3 etape: selectia dosarelor de inscriere, o proba scrisa si un interviu. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa anterioara.

Atat pentru proba scrisa, cat si pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarati admisi doar candidatii care obtin minim 70 de puncte dupa proba scrisa, respectiv dupa interviu.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim de 70 de puncte pentru functia de executie.

Tematica si bibliografia pentru ocuparea postului vacant de CASIER, studii medii, perioada nedeterminata, in cadrul Directiei Dezvoltare – Compartiment VANZARI:

 • H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • O.G. nr. 99/2000, republicata, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G. nr. 1334/2004 privind modificarea si completarea unor hotarari ale Guvernului in vederea intaririi ordinii si disciplinei comerciale in pietele agroalimentare;
 • O.U.G. nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor cu modificarea si completarile ulterioare;
 • HCLM Craiova nr. 659/12.12.2022 aprobare tarife pieţe şi Târgul Municipal Craiova pentru anul 2023
 • HCLM Craiova nr. 437/25.10.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcţionarea pieţelor volante, în municipiul Craiova
 • HCLM Craiova nr. 269/26.05.2022 privind aprobarea Regulamentului de functionare a Pietei Chiriac.

CONDITII DE PARTICIPARE CONCURS functia Casier , Serviciul Dezvoltare

În vederea participarii la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa îndeplineasca cumulativ următoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetațenia romana, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;

c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

1.Nivelul de studii – studii medii

2.Vechime in munca – nu necesita

3.Cunostinte bune de operare PC

4.Disponibilitate pentru lucru peste program (cand este cazul)

Dosarul concurentului trebuie să conţină:

 1. cerere de participare la concurs înregistrată la Secretariatul S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.,
 2. copie CI/BI,
 3. copiile documentelor conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor,
 4. curriculum vitae,
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca persoana care doreste sa candideze nu are antecedente penale care sa o faca incompatibila cu postul pentru care candideaza, valabila pana la obtinerea certificatului in cauza, care se prezinta cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului (in cazul posturilor care presupune gestiune sau functie de conducere, cazierul judiciar este obligatoriu);
 6. copia carnetului de munca, conform cu originalul sau, dupa caz,adeverinţe din care să reiasă vechimea în muncă, in meserie sau in specialitatea studiilor
 7. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului
 8. adeverinţă medicală eliberata de Medicina Muncii
 9. sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de executie,
 10. copii după alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor( daca sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul)

Concursul va cuprinde 3 etape: selectia dosarelor de inscriere, o proba scrisa si un interviu. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa anterioara.

Atat pentru proba scrisa, cat si pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarati admisi doar candidatii care obtin minim 70 de puncte dupa proba scrisa, respectiv dupa interviu.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim de 70 de puncte pentru functia de executie.

Tematica si bibliografia pentru ocuparea postului vacant de CASIER, studii medii, perioada nedeterminata, in cadrul Serviciului Dezvoltare

 • H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • O.G. nr. 99/2000, republicata, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G. nr. 1334/2004 privind modificarea si completarea unor hotarari ale Guvernului in vederea intaririi ordinii si disciplinei comerciale in pietele agroalimentare;
 • O.U.G. nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor cu modificarea si completarile ulterioare;
 • HCLM Craiova nr. 659/12.12.2022 aprobare tarife pieţe şi Târgul Municipal Craiova pentru anul 2023
 • HCLM Craiova nr. 437/25.10.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcţionarea pieţelor volante, în municipiul Craiova
 • HCLM Craiova nr. 269/26.05.2022 privind aprobarea Regulamentului de functionare a Pietei Chiriac.

Condiţii pe care trebuie sa la indeplineasca persoanele care participa la concursul pentru ocuparea postului de casier – Serviciul Financiar contabilitate:

În vederea participarii la concurs, persoanele care doresc sa candideze trebuie sa îndeplineasca cumulativ următoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetațenia romana, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;

c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

a) nivelul studiilor: medii (absolvent – diploma bacalaureat)

b) disponibilitate pentru lucrul peste program

c) vechime in munca-nu necesita

d) cunostinte bune de operare PC

Dosarul concurentului trebuie să conţină:

 1. cerere de participare la concurs înregistrată la Secretariatul S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.,
 2. copie CI/BI,
 3. copiile documentelor conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor,
 4. curriculum vitae,
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca persoana care doreste sa candideze nu are antecedente penale care sa o faca incompatibila cu postul pentru care candideaza, valabila pana la obtinerea certificatului in cauza, care se prezinta cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului (in cazul posturilor care presupune gestiune sau functie de conducere, cazierul judiciar este obligatoriu);
 6. copia carnetului de munca, conform cu originalul sau, dupa caz,adeverinţe din care să reiasă vechimea în muncă, in meserie sau in specialitatea studiilor
 7. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului
 8. adeverinţă medicală eliberata de Medicina Muncii
 9. sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de executie,
 10. copii după alte diplome si certificate care sa ateste pregatirea candidatilor( daca sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplica candidatul)

Concursul va cuprinde 3 etape: selectia dosarelor de inscriere, o proba scrisa si un interviu. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa anterioara.

Atat pentru proba scrisa, cat si pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarati admisi doar candidatii care obtin minim 70 de puncte dupa proba scrisa, respectiv dupa interviu.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu. Se considera admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim de 70 de puncte pentru functia de executie.

Tematică si bibliografie :

1.H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comertului si serviciide piete si zone publice, cu modificările şi completările ulterioare;

2.O.G. nr. 99/2000, republicata, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare;

3.Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol; cu modificarile si completarile ulterioare;

4.H.G. nr. 1334/2004 – privind modificarea si completarea unor hotarari ale Guvernului in vederea intaririi ordinii si disciplinei comerciale in pietele agroalimentare; cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Legea nr.11/1991, modificata si completata, privind combaterea concurentei neloiale;

6.O.U.G. nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare;

7.Ordin nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificarile si completarile ulterioare;

8.LEGEA NR.227/2015 privind Codul fiscal –facturarea

9.Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;

10.Hotararea Consiliului Local Craiova nr. 395/27.09.2018 privind aprobarea Regulamentelor cadru pentru functionarea obiectivelor: Piata Centrala, Piata Ciuperca, Piata Craiovita Noua Big, Piata Brazda lui Novac, Piata Dezdrobirii, Piata Garii, Piata Orizont, Piata Valea Rosie si Targul Municipal Craiova.

11.Hotararea Consiliului Local nr.437/25.10.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru organziarea si functionarea pietelor volante, in Municipiul Craiova.

12.Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova nr.363/31.12.2020 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice SAU private din pieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2021;

13.LEGEA nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor , constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor cu modificarile si completarile ulterioare;

14.Legea nr.82/1991-Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

15.OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata cu modificarile si completarile ulterioare.

16. LEGE Nr. 70/2015 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

happy wheels